Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijen den Amsterdamschen tijd voor den Greenwich-tijd hadden verwisseld, kregen wij tenantwoord, dat destijds de maatschappijen strenger gehouden waren aan hare verbintenissen tegenover de andere deelneemsters in het Eisenbahnverband, waarbi] zij zijn aangesloten, en dat Midd el-Euro peeschen öf Greenwich-tijd voorschreef^?) dat zij thans, nu inmiddels verschillende nieuwe internationale overeenkomsten zijn tot stand gekomen, meenen te zijn.

Konden de Nederlansche maatschappijen inderdaad aantoonen dat zij, tot het aanvaarden van Amsterdamschen tijd ,,op hoog bevel" moesten overgaan, dan zou het Eisen bahn verband haar waarschijnlijk zulk een concessie toestaan. (?)

Maar zelts zonder dat, zouden de maatschappijen — hoezeer ook betreurende dat zij met haar lidmaatschap van het,, Verband" waarschijnlijk vele door haar op prijs gestelde connecties zouden moeten opgeven — de continuïteit van dienstregeling verzekeren door aanvaarding van den Amsterdamschen tijd.

Bewijs te meer, hoezeer hare stemming tegen de invoering van den Middel-Europeeschen tijd niet op koppigheid maar op degelijke, practische gronden berust. (??? schrijver.)

Ten postkantore vernamen wij, na het voorgaande, weinig nieuws. De postdienst toch is op den spoordienst gebouwd. Wat voor laatstgenoemde geldt, in zake internationale en posttreinen, geldt gelijkelijk voor eerstgenoemde. En met de moeielykheden, voor den spoordienst voorzien, in zake het locale verkeer, komen overeen de verwikkelingen en den last, welke men bij de posterijen vreest ten opzichte van locale bestellingen Een brievenbesteller met de laatste avondpost in zijn tasch, zou misschien — wanneer hij een uur „op de klok" later kwam — de menschen in bed vinden. (?)

Middel-Europeesche tijd zou aan de postkantoren met ontstentenis en tegenzin, Amsterdamsche tijd met blijdschap worden ingehaald. Immers, thans reeds is de dienst daar eisenliik od

Sluiten