Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et geslacht van Hall leefde in het begin der 17® eeuw te Heteren in Gelderland en was

aldaar gegoed, zooals blijkt uit de officieele bescheiden, berustende in het Rijksarchief te Arnhem (1).

De eerste die daar voorkomt was Kloris van Hall en moet als stamvader van dit geslacht beschouwd worden. Slechts twee generatieën verbleven van de familie aldaar, zij verplaatste zich door huwelijk naar Oosterbeek en woonde op den Klingelbeek, vertrok daarna naar Leiden, vervolgens naar Vianen en later naar Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht.

De overgrootvader van den persoon wiens levensbericht het hier betreft, eveneens genaamd Floris Adriaan van Hall, leefde op het einde der 18® eeuw te Vianen, was aldaar schout, notaris en drossaard en heer van Hei- en Hoeicoop. Diens huis aldaar werd in 1787 in den patriottentijd vernield, zoodat er zeer weinig van

il) Een breedvoerig- geslachtsregister der familie van Hall, met officieele stukken als bijlagen en van volledige biographieën voorzien, ligt persklaar om weldra als familieuitgaaf te verschijnen, inet het doel de openbare bibliotheken en archieven met een exemplaar te verrijken.

Sluiten