Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overbleef, een albumblad bij de familie nog berustende werd slechts gered, en bevat het volgende inschrift:

„Het nut, van slechts een vriend, te melden „Zou duizend Paginaas beslaan,

,,Daar dat van Duizend and're vrienden ,,Wel op een enkel blad kan staan."

J. Kinker.

Deze drossaard van Vianen is de stamvader van een groot aantal beroemde mannen, die zich op allerlei gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor het vaderland. In volgorde van hunnen ouderdom volgen hier slechts de voornaamsten (1).

Mr. Maurits Cornelis van Hall, beroemd staatsman, magistraat en dichter, van diens kinderen dienen gemeld te worden Mr. Floris Adriaan baron van Hall, die meermalen minister was en Nederland als 't ware van een staats-bankroet gered heeft (2), en de beide hoogleeraren Mr. Jacob van Hall, eerst te Amsterdam, daarna te Utrecht en Dr. Herman Christiaan van Hall, hoogleeraar in de plant- en kruidkunde te Groningen.

Voorts dienen nog genoemd te worden Mr Anne Maurits Cornelis van Hall, de kundige rechtsgeleerde die op jeugdigen leeftijd stierf (3), vader van

(1) Ziet hunne levensberichten in A. J. van dkk Aa, Hiographiseh woordenboek, in voce.

(2) Ziet Mit. J. G. Gleichman, Mr. F. A. van Hall, als mini-vier. Mededeelingen en herinneringen. Amsterdam, 1903.

(3) Hij was het die door twee schitterende pleitredenen, voor de Christelijke afgescheidenen Godsdienstvrijheid heeft weten te veroveren. Die pleidooien bestaan in druk, te weten :

a. De vrijheid eau Godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd. Pleitrede van Mr. A. M. 0. van Hall, practiseerend advocaat te Amsterdam. Amsterdam, 1835. i Bibliotheek : Miscellanea Theologica, 8", No. 651) en

Sluiten