Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr F. A. van Hall, wiens levensbericht hier volgt, als ook Dr Herman van Hall, die eerst conservator was aan het herbarium te Leiden, daarna leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Middelburg en als redacteur van het tuinbouwblad te Groningen stierf.

Onvermeld mag bij deze reeks van beroemde en kundige mannen niet blijven Mr. J. N van Hall, de verdienstelijke letterkundige, lid der provinciale Staten in Noord-Holland en wethouder van Amsterdam.

Ons Koninklijk Huis, de reeks van drie Koningen, heeft de verdiensten door dit groot aantal mannen aan het land bewezen, weten te beloonen, door aan bijna allen het virtus nobilitat toe te kennen, terwij! eenigen op het veld van eer het onderscheidingteeken voor moed beleid en trouw verkregen hebben. Hier echter de plaats niet om daar meer breedvoerig op te wijzen (1).

De persoon wien het hier geldt, Meester Floris Adriaan van Hall, werd te 's-Gravenhage, waar toen zijn vader als advocaat gevestigd was, geboren den 1 Augustus 1838. Kort na zijne geboorte stierf zijn vader en daar ook zijne moeder Helena Suzanna van Schermbeek zes jaren later stierf, werd Floris Adriaan opgevoed bij zijne familie. Na enkele jaren van studie bleek, dat hij beschikte over een flinken geest en met ernst het leven onder de oogen zag.

h. De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland verdedigd. Pleitrede, uitgesproken in de teregtzitting van het Hoog Geregtshof te 's-Gravenhage, Kamer van correctioneele appellen, van den lOden October 1836, door Mr. A. M. C. van Hall, advocaat, practiseerende te 's-Gravenhage. Uitgaaf, ideml.

(1) Meer breedvoerig zal dit bewerkt voorkomen in het hiervoor genoemd familieboek.

Sluiten