Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvankelijk opgeleid voor de Militaire zeemacht, behaalde hij in 1851, dus op ruim 12 jarigen leeftijd, nummer drie, bij het vergelijkend examen, tusschen een vijftigtal aspiranten, voor ongeveer twintig plaatsen, op de Militaire academie (toen ook voor de Marine) te Breda.

Het schitterend vooruitzicht, om na volbrachten driejarigen cursus, reeds op zestienjarigen leeftijd, als officier bij de Nederlandsche Militaire Zeemacht, te kunnen optreden, werd hem evenwel benomen ten gevolge van eene afkeuring voor den dienst, op grond van eene bij keuring te Breda en herkeuring te 's-Gravenhage gebleken bijziendheid

Het besluit, na deze eerste teleurstelling was echter spoedig genomen, hij bekwaamde zich om hooger onderwijs te kunnen genieten en op zeventien jarigen leeftijd was hij reeds ingeschreven als student aan de alma mater te Utrecht

Daar wist hij zich spoedig te onderscheiden en viel hem de eer te beurt, tot Rector van het Utrechtsch studentencorps, benoemd te worden.

Onder zijn rectoraat werd de scheiding opgeheven die zoolang de Utrechtsche Studenten (Aristocraten en Democraten) had verdeeld gehouden en kwam er eene verbroedering tot stand, die gunstig heeft voortgewerkt. Met vreugde en ingenomenheid werd hij, die door zijne welsprekendheid en humaniteit uitblonk, in eiken kring begroet. Reeds destijds toonde hij, door groote milddadigheid het hart op de rechte plaats te hebben. Geen wonder dus dat rijk en arm den man vereerde, die toen in den vollen zin van het woord, populair was.

De heer van Hall promoveerde op twee-en-twintigjarigen leeftijd en vestigde zich als advocaat te Utrecht,

Sluiten