Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht voor ons door de boomen de koepel van het landgoed Voorveld. De bosschen naderen weder. En dat bosch is een rustig bezoek over en over waard. Prachtig hout, o.a. een den, diestellig de hoogste boom is van ons wandelterrein, daar zijn top ver boven de boomkruinen uitsteekt, mooie-tijvers en een koepeltje op een berg aan de westzijde van het bosch met prachtigen blik naar Oosterbroek en omstreken. Helaas is hier de wandeling gesloten. Wij hopen, dat deze maatregel slechts tijdelijk van kracht zal zijn.

Hier bereiken wij spoedig Haren er- of de rmolen, een in den laatsten tijd veel verbeterde uitspanning, uitmuntend geschikt als rustpunt, daar zij juist op anderhalf uur gaans van het Heereplein ligt, naar hemelsbreedte halfweg-Zuidlaren. Ik heb niet kunnen bespeuren, dat de straatweg, die nu zijn tot nog toe gevolgde hoofdrichting verlaat, hier nog Heereweg wordt genoemd. Dit is ook juist, want de eigenlijke Heereweg loopt van Harendermolen uit in de oude richting door. Men zal op de kaart verder zuidwaarts nog enkele stukken opmerken, die nagenoeg in het verlengde van het eerste loopen, zoo o.a. een voorbij Zuidlaren en een ten noorden van Gieten. Breede, rechte heiwegen treft men in alle heidestreken aan. Niet zelden zijn zij op een toren gericht. Zij zijn stellig zeer oud en van zelf, d. i. door het loopen en het rijden met karren en wagens ontstaan. In lateren tijd zijn zij verbreed en recht gemaakt. Laat een publiek pad over weiland of bouwland loopen en alle voorjaren door den eigenaar worden recht gemaakt, het is vast en zeker in 't najaar alweer krom. Het is, dunkt mij, niet onwaarschijnlijk, dat bedoelde rechte stukken weg de deslen zijn van een eeuwenoud geheel.

Gaan wij nu van Harendermolen rechtuit dezen zandweg in, dan zullen wij wel doen, als wij, over den spoorweg gekomen, het voetpad rechts van den weg inslaan. Het loopt door de kreupelboschjes en biedt zeer veel mooie puntjes aan. Op zeker punt splitst zich het pad. Den linker tak volgend, gaan wij schuin over den zandweg en dan aan den overkant de boschjes in. Het door de ruwe, zeer oneffen heide slingerend pad geleidt ons tot een heerlijk lief punt bij een hoogte met dennen. Wij zijn hier in de te Groningen in den laatsten tijd meer populair geworden ,,Appelbergen". Als wij bij genoemde splitsing van het pad evenwel rechtuit blijven gaan, komen wij een klein half uur van Harendermolen op den weg uit naar Zuidlaren, juist bij de tol en de buitengoederen Vogelzang, Blankeweer en andere.

Wij houden nu evenwel van Harendermolen af den straatweg. Links hebben wij dadelijk een ,,gasthuis", dat is een verblijfplaats voor ouden van dagen. Het heet „Weltevreden" en is gesticht

Sluiten