Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als wij de brug zijn gepasseerd, zijn wij ook weer op de heide. Vóór ons ligt Gasteren, nog een 25 minuten gaans. Maar rechts van ons vangt een singel van opgaand hout aan met twee wagensporen en een aarden wal er achter. Die levert een zeer geschikte halte op, als men van het station af heeft doorgeloopen. Wij kunnen ons daar amuseeren met de adelaarsvaren, die in overvloed haar mooie veeren hier uit den beschaduwden grond omhoog drijft.1) En een pas of wat, rechts van den weg naar Gasteren, kunnen wij bij een poeltje (trouwens bij alle waterachtige plekken in de heide) de fraaie vliegenvangertjes vinden, met tal van insectjes, in haar verlokkende bladharen vastgeklemd. Wij zien nog naar links een karrespoor langs het hakhout van den akker de heide ingaan. Men kan daarlangs naar Schipborg komen, of liever den weg bereiken, die van Gasteren daar naar toe loopt. Maar 't is een weinig avontuurlijk. Want wij ontmoeten een reeks van kleine veendobben, door een loopend watertje verbonden. Men komt er best door, als men zijn oogen maar goed gebruikt. Dat pad gaat recht het oosten in.

Maar wij gaan door naar Gasteren. De duinen vóór dit dorp zijn zeer de moeite van 't bestijgen waard. Zij bieden een ruim uitzicht. De toren van Rolde zien wij nu reeds van veel dichterbij. De van Schipborg komende weg (bl. OS) sluit zich hier bij den onzen aan.

Van Gasteren zelf behoef ik niet veel te zeggen. Het wordt doorsneden van den straatweg, die Assen over Loon met Annen verbindt. Het is ruim aangelegd en ziet er welvarend uit. Er zijn nog enkele huizen, die veel van het oude karakter behouden hebben. Nu een andere weg hierheen.

b. Van het station als bij 2 b en voorbij het kleine brugje den weg c in. Deze brengt ons, zooals gezegd is, bij de brug over het Schipborgerdiep. Daar slaan wij rechtsaf en loopen door Schipborg tot den handwijzer, die ons den weg naar Gasteren toont. Een eind verder verheffen zich tusschen dezen weg en het riviertje een paar evenwijdige, langgerekte duinen. De stroom daarachter biedt een goede en voor het publiek onzichtbare badplaats aan. Hier en daar kan men leeren, hoe lastig een heiweg wezen kan, als men het nog niet weet. Wij komen nu nog weder op vruchtbaar oeverland, waarvan de aanblik tusschen al het geel en bruin van zand en heide aangenaam aandoet, maar dan is het weer heide en duinen tot wij, 5 minuten voor Gasteren, op den weg van straks aankomen.

1) Men trekt een stengel uit den grond, maakt hem schoon en snijdt hem op zekere manier schuin door. Puzzle. Ais dit goed geschiedt, vertoont zich een dubbele arend.

Sluiten