Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een wedren moet ontaarden, maar behagelijk behoort te zijn. De stofwisseling behoeft niet eeu maximum van werking, maar een gemiddelde te verrichten.

Als gij den Zondag zoo gebruikt hebt, en daarbij matig hebt gegeten en gedronken, kunt gij ook 's avonds zonder de vrije oefeningen naar bed gaan. Men gelooft wel, dat men zich van y.ijn gezelschappen, zijn boeken, en tijdschriften en van zijn middagslaapje niet scheiden kan. Probeert het echter maar eens 14 dagen naar mijn voorschrift te leven en ik verwet er 100 tegen 1 op, dat gij ei niet aan denkt, tot uwe oude schadelijke gewoonten terug te keeren.

Men zal nu wel zeggen „dat zijn waarheden als koeien", en „men wil ons kinderspelletjes leeren'. Men kan echter den mensch de waarheid nooit genoeg onder het oog brengen, ook zelfs wanneer die waarheden ook nog zoo groot zijn. Het gaat er immers mede als met' de reclame. De eerste keer let men er niet op, de tweede keer wel, koopt echter niet, de derde keer let men er op en koopt. Eerst hoort men de waarheid niet, ot wil men haar niet hooren. De tweede keer hoort men haar wel, maar volgt haar niet op, en de derde keer hoort men haar en volgt men haar op. Wanneer al deze waarheden vanzelf spreken en niet opgevolgd worden, moet men er juist niet mede ophouden ze te verkondigen. In een opzicht moet ons zeker de opvolging van ons dagelijksch régime een kinderspel worden. Een kinderspel dat men gaarne speelt. Zooals de kinderspelen opfrisschen en flink maken, zoo moet ons „kinderspel" dat de volwassenen doen.

Daar de een of ander een liefhebber van een sport is, en gelooft dat hij daardoor zijn spieroefeningen kan volbrengen, zoo zullen wjj ook het nut voor de gezondheid hiervan eens nagaan. Onder de lichaamsoefeningen kennen wij, naast liet wandelen, het bergbeklimmen, turnen en spelen, zwemmen, roeien, wielrijden, paardrijden en schaatsenrijden.

Het bergbeklimmen is een buitengewoon gezond, liet hart en de ademhaling versterkend middel, wanneer het echter, zooals helaas

Sluiten