Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beweging in de frissche lucht, het zelfstandige, ervaren, doelbewuste handelen, de matige krachtsontwikkeling en de lichaamsbeweging kunnen het spel en in het bijzonder het balspel met ontzegd worden. Het lijdt geen twijfel, dat Engeland het land van het spel, de hoogte van zijn cultuur naast het gebod der matigheid en de afwisseling tusschen rust en arbeid, voor een groot deel aan het spel te danken heeft. Guts Muths, die reeds in 1804 in zijn boek „Spelen tot oefening en verkwikking van den geest 10b spelen opnoemt, drong op hunne beoefening bij den toenmal.gen minister van onderwijs met de volgende woorden aan: „Zoovee schijnt mij zeker, dat men bij het onderricht der menschen met alleen op zijn geestelijk leven, maar ook op zijn lichaamstoestand moet letten, om het evenwicht der lichamelijke en geestelijke krachten zooveel mogelijk te bewaren." Wordt overigens het spel overdreven, dan kan het nervositeit en uitputting ten gevolge hebben.

Het zwemmen is een van de meest gezonde lichaamsoefeningen Aan den eenen kant zet de prikkel van het bad het zenuwstelsel aan, aan den anderen kant oefent de beweging van het zwemmen 'en 'de druk van het water op de spieren van het lichaam, voornamelijk op het ademhalingsapparaat een voordeeligen invloed int. Het werkt als een soort massage. De beweging der armen en van het bovenlichaam naar voren ondersteunt de inademing, het terugbrengen der armen naar het lichaam en het uitstooten der beenen bevordert de uitademing. Daarom is het zwemmen als een ademhalincsgymnastiek te beschouwen, die in haar werking me >ij een andere achterstaat. Slechts dan is het zwemmen als lichaamsoefening nadeelig, wanneer het overdreven wordt, wanneer er sport,

oefeningen mede verbonden worden, wanneer waaghalzerijen er mede vereenigd worden, b.v. langdurig duiken. Het hierbij noodzakelijk Jan cr inhouden van den adem kan zelfs een hart- of klepvhesverscheuring ten gevolge hebben, op zijn minst echter zet het den

hartswand overmatig uit. .

Het roeien is eveneens een zeer gezonde lichaamsoefening. Jammer

dat het niet overal beoefend kan worden. Het oefent de spieren der

Sluiten