Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verontreiniging van het drinkwater met de bacillen van deze ziekten veroorzaakt. De ziekten welke een leger te velde dikwijls meer decimeeren, dan de vijandelijke kogels, worden zeer vaak door slecht drinkwater veroorzaakt." De autoriteiten moeten er dns in normale tijden op uit zijn, voor zoo zuiver mogelijk drinkwater te zorgen, door dit laatste voor verontreiniging van chemischen en bacteriologisehen aard te bewaren.

Op dezelfde wijze als het water, kunnen ook andere stoffen, die tot instandhouding van het lichaam noodzakelijk zijn, en in het bijzonder de voedingsmiddelen, schadelijke werking uitoefenen, wanneer bij de bereiding ervan niet de noodige zindelijkheid wordt in acht genomen Ten opzichte van het voorkomen van de onzuiverheid is de taak hier ingewikkelder dan bij het water; terwijl immers het laatste tot op het oogenblik, waarop het in handen van den consument komt, door zorgvuldig vervaardigde inrichtingen voor verontreiniging bewaard blijft, is een zoodanige beschutting der in den handel voorkomende voedings- en genotmiddelen, of in 't geheel of slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Op den langen weg van producent tot consument is een zeer veelvuldige gelegenheid tot verontreiniging voorhanden.

W ij willen hier niet eens van die verontreinigingen en vervalschingen van spijzen en dranken spreken, welke met opzet met behulp van chemische stoffen verricht worden, ook niet van de voortdurend voorkomende vergiftigingen tengevolge van het gebruik van bedorven visch, vleesch en worst, niet van het geknoei met wijn, bier en melk. De wet op de voedingsmiddelen tracht de misstanden en misbruiken hierin te voorkomen.

Terwijl deze wet zich echter hoofdzakelijk slechts bezig houdt met vervalschingen en direct schadelijk verontreinigingen van de voedingsmiddelen, bevat zij niet uitdrukkelijke voorschriften aangaande de zindelijkheid bij de bereiding en den verkoop. En toch bestaan hierbij, en in het bijzonder in den kleinhandel, talrijke ongerechtigheden, die dringend tegengegaan moesten worden.

Sluiten