Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land van Holland. Bij eede verbonden zij zich tot het nakomen dezer verplichtingen.

De drie schutterijen waren in het bezit van een privilegie, hun door den keizer verleend. Schietoefeningen en schietspelen of wedstrijden waren voor de schutterijen onmisbaar, maar niet ontbloot van gevaar en hierom hadden de burgemeesters dit privilegie voor hen gevraagd en verkregen. Mocht bij het schieten naar t wit of naar den papegaai ongelukkiger wijze, iemand worden gewond of gedood, dan was de schutter, door wiens schot dit gebeurde, vrij van schuld, indien hij vóór het schot den gewonen roep had gedaan, luid genoeg om door ieder gehoord te worden.

Het lange erf van tien Kloveniersdoelen was met boomen beplant en diende tevens als wandelplaats. Aan het uiteinde stond de schijf voor het schijfschieten. Dit z. g. doelhof liep aan de overzijde van het tegenwoordige hotel tot aan het oude nonnen klooster, naderhand het St. I'ieters Gasthuis en het was ruim genoeg om te veroorloven dat de papegaai op een hooge mast bevestigd, door de omstaande schutters kon weggeschoten worden. Op het treffen van den vogel was een prijs gesteld.

In Amsterdam waren er drie doelens, die den naam droegen van het wapen waarmede aldaar geschoten werd, namelijk 'die der Kloveniers, der Hand- en Voetboogschutters.

Aan het hoofd van eiken doelen stonden vier overlieden, welke meestal leden van regeeringsfamilien waren, ook wel burgemeesteren, of op het punt stonden dit te worden.

Viel door den dood of door vertrek naar elders een der overlieden uit, dan maakten de overblijvenden een lijst op van een • li ietal candidaten, waaruit de Burgemeesteren dan eene keuze 'leden- Dit overmanschap was een zeer begeerde post, er waren talrijke liefhebbers daarvoor, en eene benoeming daartoe ging 111 de i7< eenw met heel wat intrigues gepaard. Opdat ook anderen, dan die op het kussen zaten, ook eens een beurt zouden krijgen, opperde men in 1654 de gedachte 0111 jaarlijks een deel der overmannen te laten aftreden, zoo als dit

Sluiten