Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• I • • I I • I • • I I • I • I • I I • I I • • I • I • I I I • • | | | | , | ! | , , I • • I | | | | | | | | | | | ( | | | | ( | | »v(

tien dagen, de derde, van den Zondag voor Sacramentsdag in den zomer, negen dagen. Gedurende deze drie termijnen kon de Schutterij de wijntap ten eigen bate verhuren, en niemand anders dan de huurders mochten wijn tappan op boete van drie ponden Hollandsch. Maar de Schutterij moest telkens voor den aanvang der termijnen het Zondags te voren openbaar in de kerk te laten afkondigen tot waarschuwing van een ieder.

Als aanmoediging en als belooning werden de schutters door den Graaf en door de .Magistraat eenige benefitien toegestaan; zoo werd hun vrijheid van excijns op den drank geschonken, zoodat men in de doelens de dranken goedkoopsr dan elders kon bekomen.

Behalve dat, bestond haar inkomen uit de verpachting van de Guldewateren, de wateren binnen en buiten de stad, die toen ter tijde nog zeer vischrijk waren, t)

Voorts uit de renten van eenige out-eijgens, door de gildebroeders bij uiterste wilsbeschikking aan de doelens vermaakt.

Zulk een oud-eigen was de naam van een kleine erfpacht of rente, welke bij het uitgeven van den grond om te bebouwen, door den grondeigenaar op het gebouw, of op een deel daarvan, ten behoeve van een derden werd gelegd. Het kon aan een ander dan den huiseigenaar vervreemd worden en gold, in den beginne van dit rechtsinstituut, voor onaflosbaar.

-Maar het leeuwendeel van de inkomsten der Schutterij werd gevormd door de inteekening der gildebroeders voor de prijzen en onkosten en de bijdragen voor de maaltijden, die zoo werden berekend, dat daarop jaarlijks een goed bedrag overschoot voor reparatie en versiering van opstal en erve. Was er dan echter nog een tekort, dan deed men een beroep op de mildheid der schutters.

De oude kloveniersschutterij had zich ondanks de benefitien.

l) Den li Januari 1664 droegen de Overlieden der Kloveniers Schutterij deze visscherij wêer aan de stad op voor eene jaarlijksche rente van driehonderd gulden.

Sluiten