Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij volhardde bij zijn plan, vooral toen in 1672 de stadsfinantiën, door den oorlog met Frankrijk en Engeland uitgeput, tot de uiterste zuinigheid maanden.

Door den Prins Willem III, op 15 September bij de binnentijdsche verandering der regeering tot Burgemeester herkozen, bewerkte hij den 4en October, dat de Raad besloot de overlieden te bedanken, de charters, ornamenten enz. naar de Thesaurie over te brengen, om aldaar ten voordeele van de stadsfinantiën gebruikt te worden en de doelens na het afsterven der bewoners te verhuren.

De wind woei toen uit den zuinigen hoek, want op 11 November werd op voorstel van Iiurgemeesteren door den Raad besloten tot het afschaffen der maaltijden, die vroeger van regeeringswege gegeven werden.

Men zegt terecht, wanneer de steenen konden spreken, zouden zij heel wat te vertellen hebben en zoo is de geschiedenis van een gebouw vaak ook de geschiedenis van een volk.

Behalve het aandeel, dat de Kloveniersdoelen gehad heeft in de historie der samenleving, willen wij nog twee feiten memoreeren, toen van haar lokalen eene belangrijke volksbeweging uitging.

Het eerste geval had plaats in het gedenkwaardige en droevige jaar 1672.

Het noodlottige uiteinde van de gebroeders De Witt, dat een smet op onze geschiedenis werpt, als eene verfoeilijke daad van ondankbaarheid en partijzucht, bleek geen voldoend middel te wezen, om de in gisting geraakte bevolking der steden tol bedaren te brengen. Eensdeels hierom, anderdeels omdat vele der op het kussen zittende regenten, als aanhangers van de Staatsgezinde partij, niet aangenaam waren aan den Stadhouder Willem III, machtigden de Staten van Holland den Prins, den 27en Augustus, voor zoover hij het noodig achtte, overal de wet te verzetten. Ook binnen Amsterdam bleef het niet rustig. Een onbekend man deed een aanslag op het leven van den staatsgezinden admiraal De Ruvter, die gelukkig door de kordaat-

Sluiten