Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heici van een zijner bedienden was verijdeld geworden. Ook schoolde het grauw voor zijn huis samen en op Woensdag den 7e" September ontstond er eene beweging in de stad, die klaarblijkelijk aangelegd was om eene verandering in de regeering te-weeg te brengen.

Kenige burgers riepen door middel van gedrukte briefjes hunne medeburgers bijeen ter vergadering in de groote zaal van den Kloveniersdoelen. Men stelde daar een verzoekschrift op, dat door eene deputatie den volgenden dag aan burgemeesteren overhandigd zou worden. I)e vier afgevaardigden, belast met het overbrengen van het verzoekschrift, dat hoofdzakelijk ten doel had om een voornaam gedeelte der regeeringspersonen uit hun ambt te ontzetten, werden door eenige onderteekenaars overgehaald om het papier te vernietigen en den inhoud daarvan mondeling voor te dragen. Intusschen zond de Prins den ioen September een brief uit het leger bij ISodegrave, die den nen in de vergadering der Vroedschap voorgelezen werd, en die het ontslag bevatte van een aantal hem niet aangename regenten.

Het tweede voorval speelt in liet jaar van het Pachtersoproer 1748.

De misbruiken, ten opzichte van de pachterijen bestaande, gaven in den tijd van Willem IV's verheffing van de zijde tier bevolking van de steden van Holland aanleiding tot hevige opschuddingen. Het volk was zeer vijandig tegen de pachters gezind, daar deze, aan wie de Staten der gewesten, als aan tle meestbediendenden, zekere belastingen voor een aantal maanden verpachtten, zich vaak aan knevelarijen schuldig maakten. Zij vergaarden dikwijls binnen korten tijd groote fortuinen, leefden in weelde en dit gaf aanleiding tot haat. Het eerste barstte het misnoegen in Friesland los. Het volk stak de kleine opzichtershuizen in brand, of haalde ze omver, plunderde de woningen der pachters, in 't kort beging allerlei baldadigheden. In Groningen en in de overige gewesten zag men weldra dezelfde tooneelen, vooral te Amsterdam.

Met goedvinden en op raad van Willem IV schafte men in 1748 in Friesland, in Groningen, in Utrecht en in Holland de

Sluiten