Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroeger werd aan Jan van Schoorel toegeschreven een doelenstuk voorstellende zeventien personen gewapend met ijzeren harnassen. In het verschiet ziet men een bergachtig landschap met bouwval. Ter rechterzijde van de schilderij staat geschreven: „Wij zijn door deezen plechtighen eed verbonden, de waereldsche zaaken gheduldig te verdraagen en ons niet te laaten beroeren door die zaaken, die wij niei in onze macht hebben, om te vermyden" Seneca. Ter linkerzijde staat hetzelfde aldus in het Latijn: „Ad hoe sacramentum adacti sumus, ferre rnortalia et non perturbari his, quae non in pótestate nostra est vitare." Anno 1531. Seneca in vita beata cap. 15. Boven in de lucht vertoonen zich twee engelen, die een schild vasthouden. Onder het stuk is geplaatst een wapenschild, half wit en half groen, met het merk A. T. Het stuk hangt thans in ons Rijksmuseum, de kenners zijn tot de conclusie gekomen dat het van de hand is van Cornelis Teuniseen en als zoodanig is het dan ook onder No. 366 gecatalogiseerd, het werd hierheen in Juli 1885 van het Raad overgeplaatst met tal van andere schilderstukken.

Ten slotte willen wij wijzen op het zeer groote schutterstuk van Adriaan Backer, voorstellende het kapiteinschap van Cornelis de Graef. waarop drie en twintig portretten ten voeten uit zijn afgebeeld welk doek tegenwoordig eene glanzende wandversiering is voor onze raadzaal ten stadhuize.

Wat de oorzaak tot de verplaatsing van al die kunstschatten was, leeren wij uit het Notulenboek van Tresorieren en neem ik daaruit over hetgeen velen waarschijnlijk belang zal inboezemen, terwijl men daardoor tevens het bewijs krijgt, dat de doelens in de i7e eeuw ware kunstmusea waren.

Den 4. October 1672 nam de vroedschap de volgende resolutie. 1 Is by Burgemeesteren den Raad voorgedragen, hoe dat by dese jegenwoordige becommerlvke constitutie van tyden, in alle manieren de menage voor de stad behoorde betracht ende desselffs incoomen soe veel doenlyck gemenageert te werden, waer mede men voor jegenwoordigh een begin soude kunnen

Sluiten