Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 October 1700.

Resolutiën van Thesaurieren de Vicq. Hudde, en Corver, burgemeesteren Hinlopen en Bas, tresorieren Is met de Wed' van Arent Leeuwenburg, Wijntje en Paulus Leeuwenburg nader geaccordeert, dat de huur van de kluvveniers- of kolveniersdoelen op 30 Januari 1699 voor 10 Jaren aangegaen a / 1500.— jaarlyx, beginnende na den 1 May 1699 door desen sal zijn te niet gedaen ende geannulleert. Ende niet de bovenstaande op nieuw overeengekomen, dat sy of de langstlevende de voorn, doelen sullen bewonen tot May 1703 a 1200.— gulden jaarlyx, uitgenomen dat voor 't jaar verschenen i° May 1700, maar betaelt sal worden 900 guldens wegens de pretentie van Schilderyen uit dese doelen genomen, deswelke sy aannemen te betalen voor Januari 1701 en te stellen twee borghen ten genoegen van de heeren verhuurders,

Sluiten