Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner majesteits wil om alle de ministeriën en de verdere takken van algemeen bestuur, zonder eenig uitstel op primo November 1808, in de hoofdstad gevestigd te doen zijn, den Burgemeester verzoekende 0111 ten spoedigste te zijner beschikking te stellen.

1». Het Sint Joris Hof.

2°. De Oude Walen Kerk.

3". De Schietdoelen in tle Doelen straat.

4°. De Gasthuiskerk.

Zoodoende moest de Kloveniersdoelen zijn schietdoelen missen en werd de huur dientengevolge tot op 2500 gulden verminderd.

Frederik Louis Immes bleef er pachter tot het jaar 1819 en betaalde zeer verschillende huurbedragen namelijk van 1810 tot 1813 tl. 3 ico van 1813 tot 1816 fl. 1800, en van 1815 tot 1819 wederom 2500 gulden.

Intusschen was in .Mei 1S16 de huur feitelijk overgegaan op Johan Hendrik Brack. een naam, die ettelijke jaren aan het Doelen Hotel verbonden is geweest en dit nog is. Deze Brack was vroeger kastelein in Schoonzicht buiten de Muiderpoort, waar hij op 24 November 1813, op last der regeering de vrijheid brengende Kozakken onder Majoor Marklay, bij hun binnenkomen in de stad tracteerde.

Van 1814 tot 1822 betaalde hij 2700 gulden van 1822 tot 1826 2800 gulden en ten slotte 3000 gulden.

In 1822 werd hij door aankoop eigenaar van den schietdoelen ter westzijde van de straat en liet daar een bad en koetshuis ten dienste van het hotel bouwen.

Reeds in 1830 vroeg I. II. Brack verlof de huur te mogen doen overgaan op zijn zoon P. Brack, dit verzoek werd toen niet toegestaan en kwam eerst in 1834 tot verwezentlijking.

De huur met P. Brack zou op 30 April 1858 ten einde loopen en met het oog daarop waren reeds in 1854 onderhandelingen geopend over den verkoop der gebouwen, die zich onder het beheer bevonden van het stedelijke Amortisatie bonds.

Sluiten