Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever verscheen reeds:

EEN BOEK VOOR JONGE MANNEN.

Naar het Amerikaansch van Dr. SPERRY,

door H. BOSMA, Privaat-Docent te Groningen.

Vijfde verbeterde druk,

Waarvan de eerste druk reeds binnen één maand werd uitverkocht.

Prijs t'0.35. Franco p. p. f 0.40.

EEMUE BEOOKDEELIXttEN 1>EK 1'ERS

„Een Boek voor jonge Mannen" is uit het Engelsch van den Amerikaan Sperry door den heer H. Bosma, privaat-docent alhier, bewerkt en uitgegeven bij don heer A. J. Vredevoogd. Het bevat dingen, waarover men gewoonlijk niet spreekt, maar die men dient te weten, vooral ter waarschuwing. ^ij worden zeer ernstig behandeld en deze uitgave kan van wezenlijk nut zijn. Waarom wij daarop de aandacht vestigon.

Prov. Gron. Ct. van ii Febr. 1900, no. 29.

Ken Boek voor Jonge Maunen, door Dr. Sperry. Vrij bewerkt naar het Engelsch voor het Nederlandsch publiek, door H. Bosma, priv.-docent te Groningen.

Bovenstaand werkje, waarvan we een exemplaar hebben ingezien en nauwgezet hebben nagegaan, heelt ons tot het eindoordeel gebracht, dat, hoe vele werkjes van dien aard reeds het licht zagen, er geen is hiermee gelijk te stellen. Duidelijk en bevattelijk, volledig, juist en beknopt, zonder humbug en vertoon is hier met meesterlijke hand de sluier opgelicht, die over 't rijk van liefde en echt zoo dikwijls rampen brengt. De bewerking — eene vertaling is liet minder is uitstekend; liet boekje leest prettig en is interessant geschreven, terwijl de prijs van 35 cent het stelt in een ieders bereik ....

Ommelander Courant 7 Oct. 1899 no. 80.

,,Een boek voor jonge mannen'', uit het Amerikaansch bewerkt door H. Bosma te Groningen, wat we reeds in een vorig nummer aankondigden, hebben we thans ook gelezen. En we raden ieder jonge man aan, die ernstig belang stelt in de zoo belangrijke kwestie van het geslachtsleven en prijs stelt op zijn lichaamlijke en goestelijke gezondheid, hetzelfde te doen ....

Recht door Zee, •>' Maart 1900, no. 9.

Sluiten