Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn voortgaande beweging afgebroken: vastgehecht aan de wanden der baarmoeder, begint het zich dadelijk te ontwikkelen tot een kind, tengevolge waarvan de baarmoeder zich uitzet om ruimte te maken voor de groeiende vrucht.

Ln de volgende bladzijden zal ik uwe aandachtviairen voor sommige gevaren, welke vele meisjes gedurende dezen ontwikkelingstijd bedreigen, invloeden, die belemmerend werken op oen gezonde geslachtelijke ontwikkeling, die onmisbare voorwaarde van schoonheid en levensgeluk.

HOOFDSTUK X.

Invloeden, die een gezonde ontwikkeling belemmeren.

De eerste gevaarlijke hinderpaal, welke maakt dat vele meisjes nooit tot ideale vrouwen opgroeien is deze, dat ze van haar ouders niet de normale hoedanigheden en neigingen hebben geërfd, welke een ideale ontwikkeling mogelijk maken.

Ken gezonde ontplooiing van lichaam, geest on karakter wordt maar al te dikwijls in don weg gestaan door verkeerde lichamelijke, verstandelijke on zedelijke eigenschappen, waarmee ze zijn ter wereld gekomen. Sommige meisjes worden zoo geboren, «.lat ze altijd dwergjes, gebrekkigen of invaliden blijven; het is voor hen totaal onmogelijk tot ideale vrouwen op te groeien. Anderen, ofschoon niet heelemaal zoo ongelukkig, komen niettemin met zulk een onvolmaakt lichaam of zwak gestel ter wereld, dat zij er ook al niet aan' mogen denkon een hoogen graad van volmaaktheid te bereiken,

Ongeneeselijke gebreken zijn de bij de geboorte meegekregen erfgoederen van vele, vele kinderen. Ik koop echter dat de meeste meisjes, die dezo woorden lezen, zoo gelukkig geboren zijn, dat ze, indien

Sluiten