Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slavernij afwerpen en in een kostuum verschijnen, dat tegelijk gezond, zedig en elegant is.''

Het zeer droeve foit, dat ik elke lezeres van dit hoofdstuk weusch duidelijk te maken en waardoor ik hoop hulp t'i krijgen is het streven naar een meer rationeele klejdingdracht, is dit, dat de vrouwenkleding a la mode in allo landen ongemakkelijk en ongezond is; 1 ovendien is ze dikwijls onwelvoegelijk, soms bepaald zedekwetsend en in vele opzichten onsmaakvol. In het belang van haar gezondheid en gemak is eon radicale verandering noodzakelijk.

Dr. Harriet N. Austin zegt in een kleine brochure over „Gezondhoidskleediug'':

Aangenomen, zooals men wel moet doen, dat de zwakheid, de lichte ongesteldheden en bepaalde ziekten, welke de vrouwen van dit land (Amerika) in zoo sterke mate kenmerken, de natuurlijke en noodzakelijke gevolgen zijn van oorzaken, welke grootendeels vermeden zo iden kunnen worden, is er geen enkele factor, die zooveel kwrad voort brengt als de verkeerde kleedt rdraeht. Het schijnt wel, dat de geheele christelijke wereld hot 1 ierovor eens is, dat voor de vrouw de kleeding gaat boven gemak ot lichaamskracht, meer is dan het gezonde moederschap, meer dan een goede opvoeding of meer dan nuttige arbeid te verrichten, want in al deze opzichten wordt zo er door belemmord en benadeeld. Nauwelijks één enkel kleedingstuk dat ze aan haar lichaam hooft, werd in de eorsto plaiits gemaakt om in de behoeften van het lichaam zoo goed mogelijk te voorzien. De vrouwen z'j nog niet gewoon geworden lichamelijke comfort op prijs te stellen. Doordien ze geleerd hebben, dat do kleeren meer zijn dan liet lichaam, is het zeer natuurlijk, dat ze hat lichaam doen passen bij de kleeding.

Dit veroorzaakt volo onaangenaamheden, doch door hieraan gewoon te zijn geraakt kan hot haar weinig meer scholen. Ik weet zeer goed, dat de meeste vrouwen heelemaal niet begrijpen, wat ik bedoel mot

É

Sluiten