Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen hangen op de heupen is zeer verkeerd; niet alleen is het o-ngezond, maar ook totaal onnoodig; bovendien doen ze de natuurlijke schoone golving van het lichaam niet uitkomen. De z.g. normaal-kleeding beoogt, het gewicht der kleeren op de schouders te doen neerkomen, ze wil het lichaam niet met banden en haken insnoeren.

J)e tneening, dat do mannen gewoonlijk een kleedinghervorming vijandig gezind zijn, doet vele vrouwen aarzelen het betere aan te nemen. Deze vijandigheid bestaat hoofdzakolijk in de verbeelding dor vrouwen. Ik weet, dat verreweg het grootste deel der vaders, echtgenooten en broeders van onze vrouwen boven alles de gezondheid hunner moeders, vrouwen, dochters en zusters op prijs stollen. Alle mannen, wier meening over dit onderwerp het de moeite waard is gekend te worden, juichen elke verbetering in de kleeding dei' dames toe. Het feit is, dat in zulke zaken de vrouwen bijna alles niet alleen tot mode, maar ook aannemelijk kunnen maken; er zijn er hiervan bewijzen te over. Als de vrouwen maar zorgen dat een gemakkelijke, gezonde, zedige kleedingswijs tot mode wordt verheven, zullen de mannen haar nog veel meer prijzen en bewonderen dan toen de vrouwen zich gedwee te pronk stelden in do ongezonde kostu*ies van weleer.

HOOFDSTUK XVI.

Lichaam en geest.

Er bestaat een merkwaardig innige betrekking tusschen lichaam en geest. Hot bewustzijn is in die mate af hankelijk. van don geest, dat niot weinig personen den geest eenvoudig als oen natuurlijk produkt van de horsenon hebben gaan beschouwen: zooals do lever gal afscheidt onderstelde men, dat de hers'on-

4*

Sluiten