Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In harde, moeilijke tijden heeft men meer slaap noodig dan in gewone, Personen, die gauw vermoeid zijn en niet vast slapen doen wel op den dag rust te nemen en zoolang te slapen, tot ze vanzelf wakker worden. Wekkers zijn dikwijls noodzakelijk in onze moderne beschaving, doch uit een hygiënisch oogpunt zijn ze af te keuren.

Slaap is niet het eenige middel tot herstel. Eonvoudig rust in wakenden toestand is een veiligheidsklep en een genot. Te beklagen zijn de arme, zenuwachtige wezens, die niet stil kunnon zitten of liggen als liet noodig is. De natuur heeft er voor gezorgd, dat de weefsels ook ten deelo ruston of hersteld worden, terwijl ze werken. Ze heeft er voor gezorgd, dat er altijd zenuwen en spieren op reserve staan, zoodat wanneer sommige weefsels moe worden, andere het werk overnemen en de vermoeide deelen gelegenheid geven om te rusten. Iemand kan den geheelen dag met zekere spieren gematigd werken, daar slechts een deel der vezelen op hetzelfde oogenblik arbeid verricht,

De grens van menschelijke spierkracht wordt slechts gezien in enkele gevallen van delirium of in oogenblikken, dat buitengewone inspanning gepaard gaat met groote opgewondenheid, zoodat de wil sterk gevestigd is op de spieren en alle vezelen tegelijkertijd worden samengetrokken. In zulke tijden zijn verscheiden personen, die allen hun gowone kracht gebruiken, noodig om iemand, die zijn geheele reservekracht loslaat, te houden.*) Jonge, grooiende personen gebrui-

*) De groote spierkracht tgdens vlagen vau delirium en krankzinnigheid wjjst op de buitengewone energie, die in de zenuwcellen ligt opgehoopt, doch die iti normale gevallen niet vry komt. Spieren trekken zich niet eerder samen voor ze ,.kracht9troomen", d.i. eeu eigenaardigeu prikkel langs de beweegzeunwen uif zekere zenuwcellen hebben ontvangen. Waar geen zeuuwkracht is daar is ook. geen spierkracht.

Vermoeidheid der zenuwen beteekent ook vermoeidheid der spieren

Sluiten