Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken zoo dikwijls van hun reservekracht, dat ze moe worden en ontspanning noodig hebben. Wanneer deze behoefte wordt gevoeld, is het raadzaam te gaan zitten of te gaan liggen, opdat de voedingsverrichtingen de gevallen steken weer kunnen opnemen en de uitgerafelde zoomen opnaaien.

Onze moderne beschaving is er eene van overwerk de rusttijden zijn te kort, het herstel der lichaamsweefsels is onvolkomen. De meeste menschen der beschaving putten zich te veel uit en worden nerveus.

erml-ar één vermoeidheid, zegt prof. Homo, d.1. een nerveuse. ..., Meer begint men 111 te zien, welke verregaande gevolgen

H?rÏÏUverJ7Mr'1|heid lle1t °P hpt heele ges,el van deu meusch-

Hersen-vermoeidheid, leidend tot «Igemeene vermoeidheid wordt veroorzaakt door te veel deuken en gevoelen. Vooral de'emotie de aandoenmg, als vrees, angst, zorg, teleurstelling, toorn, liefde'

van 'alle li->hai a'tpU"J.ns: der hersenen. Algemeene verzwakking van alle, Iiuhaarosfunctien is dikwijls het ffevele- van n^vphianha

(geestelijke) oorzaken. Daarom tracht de zenuwarts dikwijls in te lTncren" verh ^or suggestie wil uitputtende to ste !

nh ,PU i0°r, '°Uter P^hische midden is hfl soms

in staat het geheele gestel te versterken. In vele gevallen echter

d?i fLPSyf i ,t'leraPle baten, daar de geestelijke dingen Ln ,,'! 8 ? u1D ?•?, b,Vlu des tDens°hen, zeer dikwijls voortin staar s 7 Pf "ke ™rhoudi»^». welke ook de arts niet lefn » vera"deren- 0,11 V«1 vermoeidheid te begrijpen moet men weten, wat er omgaat in de hoofden der menschen' I riesters en zieleartsen kunnen hier veel van weten

en npnrnofha beS5bavi"* leidt«r toe dat de menschen zenuwachtig voor daT L nf.f (zeau7wak) ™rdei>. Zorgen onze meisjes er » « ze niet te veel over de boeken hangen, er is inderdaad zooveel dat de moeite niet loont geweten te worden. Laten ze ook eens denken aan het voortbrengen van een krachtig nageslacht

Teïslottï0w.-|r diVUt Un is 00k eea superieure vrouw!

^ • lkLu°K opmerken, dat door groote vermoeidheid

vergiftigend "w 'b llchaalu outledingsproducten ontstaan, die die men 1 werk('n' z°?dat er s°ms veiscb;jnselen optreden, als die men waarneemt bg de een of andere besmettelijke ziekte

van een ledererrhoL *1™° ^ üormalen h™d « "et bloed van een anderen hond, die zeer vermoeid was en hij vond dat bii

het eerste dier dezelfde vermoeidheidsverschijnselen optraden.

mate vLg[ftLen° ''" " "en V°'geD8 Féré het b'°ed in * °* stcrkere s 6 (Bew.)

Sluiten