Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXTI.

Vermaak en ontspanning.

Echt genot is het beste tonicum *) dat we kennen. Tevredenheid, voldoening, vreugde hebben een weldadigon invloed op lichaam en geest. Bezigheden die ons toelachen en genot geven, 't zij men ze werk noemt ot spel, bevorderen den ontwikkeling der weefsels, verlengen den levensduur en verhoogen de hoedanigheid van onzen arbeid. De arbeid, dien we moeten verrichten om den kost te verdienen en in de wereld vooruit te komen wordt al spoedig vervelend en als we er te lang aaneen en te ijverig aan werken, wordt ze vaak ondragelijk.

Afwisseling, ontspanning, plezier hebben we noodig als een tegengift voor onze gedruktheid en vermoeidheid, ze geven ons levenslust en levensmoed. Iedereen moet zijn deel er van hebben om gezond en gelukkig te leven; het gevaar dat echter dreigt is, dat men on£ spanning gaat zoeken in dingen, die ofschoon voor het oogenblik misschien gezond, nadeelige gevolgen hebben.

til' zijn zoogenaamde vermakelijkheden, die beslist slecht zijn en andere, welke alleen nadeelig zijn, wanneer men er zich bovenmatig aan overgeeft.

V oor we een oordeel gaan uitspreken over het een of ander amusement, moeten we nauwkeurig den invloed kennen, dien bet heeft op het organisme.

Elk vermaak moet rust aanbrengen na eentonigen arbeid. Terwijl de vermoeide deelen van het lichaam rust hebben, is het goed, dat andere organen aan het

*) Di' medische wetenschap spreekt van den tonus de spieren en bedoelt daarmee hun gespanneuheid, zonder dat ze zich samentrekkeu. Bg ieuiand, die aan z^uuwvermoeidheid lijdt, is die tonus beneden 't normale, de spieren zgu slap.

Eeu tonicum is een mii.del, dat tonus geeft aan de spieren en ilus kracht aan 't geheele lichaam. (£>,)

Sluiten