Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is wel duidelijk, dat zij, die met het hoofd werken en veelal een zittend leven hebben hun ontspanning vooral in de open lucht moeten zoeken, waaV zij hun spieren kunnen gebruiken, evenzeer is het te begrijpen dat de vrouw, die gewoonlijk spierarbeid verlicht, afwisseling moet zoeken, waarbij haar lichaam kan rusten en haar geest zich kan verscherpen Dit algemeene beginsel kan overal gevolgd worden' doch een ding mag met vergeten worden. Hot kan z'ijn dat van lichaam en geest eiken dag zooveel gevergd wordt dat verandering van werk niet eens is aan te raden' doch dat volslagen rust het medicijn is.

Zenuwachtige, magere, rustelooze menschen vallen te licht van het eene werk in het andere; zij moeten na hun gewone bezigheden rust nemen. Met dit algemeen beginsel voor oogen begrijpen we, dat de beste ontspanning voor een boer niet bestaat in meer wandelen, die van een winkeljuffrouw niet in datgene wafc haar in huis houdt en op haar beenen doet staan' die van den student mot in hetgeen zijn hersenen ere' in beslag neemt; evenmin als het voor den ijverden man van zaken gewenscht is, verstrooiing to zoeken in datgene, wat zijn geest in spanning houdt. De student de advokaat, de klerk en anderen met zittende levenswijs moeten hun genot niet binnenshuis zoeken bij het een of ander spel, maar zij moeten zooveel mogelijk in de buitenlucht hunne spieren gebrui'en, of indien te vermoeid voor lichaamsoefening- eenvoudig passief blijven. Schaken, dammen, kaarten deze spelen kunnen voor sommige personen in zekere' omstandigheden niet verkeerd zijn, voor menschen, die met het hoofd werken en veel zitten is het niet goeci na den arbeid binnenshuis te blijven.

Toch dient men met de lichaamsoefeningen buitenshuis voorzichtig te zijn. Onze moderne sport, (voetbal roeien) zooals die tegenwoordig wordt gedreven is te vermoeiend om ze als ontspanning te beschouwen Deze spelen zijn voor velen eer schadelijk dan heilzaam';

Sluiten