Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen doet meii er aan; beroepsspelers vindt men reeds overal.

Bij het dobbelen om geld behoort nog ïetsandeis, de ontucht.

Dit behoeft ons niet te verwonderen, daar de opwinding bij de speeltafel een overgevoeligheid der zenuwcentra veroorzaakt, waardoor ook de geslachtsorganen te veel worden opgewekt. De speler raakt in een toestand, waarin hij heel spoedig zijn opwellende lusten volgt en alle kansjes waarneemt. Hij vliegt op alles in, wat zijn hartstocht voor opwinding opdekt of bevredigt. Zenuwachtigheid en onbezonnenheid

kenmerken den speler.

De moreele waarde der meeste amusementen kan alleen worden gekend uit hun lichamelijke gevolgen. Lichaam en geest hangen zoo innig te zamen, ons bewustzije heeft zoo n grooten invloed op lichamelijke processen, dat iets. dat door ons geweten word veroordeeld nooit een gezonde ontspanning kan zijn. Kn eveneens is het waar, dat elke buitensporigheid en uitspatting een geestelijk lidteeken nalaat, dat, als liet door de herinnering wordt verlevendigd, zelfs jaren later onze gezondheid kan schaden, hen der grootste mannen van onzen tijd, die veel heelt gezien en vele vraagstukken des levens heeft bestudeerd, zegt terecht,

..Als ge na het een of ander vermaak 's avonds nerveus (zenuwachtig) thuis komt, zoodat ge niet kunt slapen en ge staat 's ochtens op, niet omdat ge zijt uitgeslapen, maar omdat uw werk u noodig heeft, dan zijt ge ergens geweest waar ge niet liadt moeten zijn.

Er zijn vermaken, die een mensch den volgenden dag gaperig naar zijn werk doen gaan, dof, misselijk, met bloed beloopen oogen; zulke amusementen deugen niet. Er zijn vermaken, die een mensch doen walgen van den eentonigen arbeid des levens, hot land hebben aan nuttige werktuigen, omdat het geen zwaaiden zijn, aan het schootsvel omdat het geen piinsenmantel is, aan de koe in den stal,omdat het beestje

Sluiten