Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het meisje ook moge aanpakken, nooit mag de voorbereiding tot haren werkkring oen nadeeligen invloed hebben op hare seksueelo ontwikkeling en haar lichamelijke gesteldheid in hot algemeen, want vóór alles moet een meisje opgroeien tot vrouw, die alle eigenschappen bezit, een goede moeder te worden. Nvt is het een onbetwistbaar feit, dat veel studeerendo meisjes zooveel levenskracht verbruiken voor geestelijken arbeid, dat ze later in 't geheel niet of slechts gebrekkig in staat zullen zijD hun moederplichten te vervullen. Een meisje moge hier soms tegen inbrengen, dat ze toch niet 'gaat trouwen, dat ze zich geheel wil geven aan iets „hoogers", aan de kunst, de wetenschap, de politiek, de godsdienst, doch hierop kan altijd geantwoord worden, dat niemand de wisselvalligheden van hot leven kan vooruitzien en dat ook in de liefde het niet raadzaam is op pricipien te rijden. Immers is het zoo dikwijls gebleken, hoe licht do zwakke mensch van zijn aspiraties naar het hoogere is af te brengen. Bovendien sluit het huwelijk het verrichten van maatschappelijken arbeid niet uit. Tal van gehuwde vrouwen, móeders van kinderen, die dit bewijzen. Dat de meisjes zich willen ontwikkelen, zoodat zij later in staat zijn inzicht te krijgen in tal van vraagstukken, die de menschheid in beroering brengen en waarvan ook hun geluk en dat van hunne kinderen afhangen, geen man, die dit streven niet zou toejuichen. Ken groot deel van alle menschelijke ellende is het gevolg van onwetendheid; en des te heldorder en ruimer de blik van onze vrouwen, des te beter het is voor de maatschappij.

Al is dan een breedere ontwikkeling der vrouwen gewenscht, al moet m m toegeven, dat de meisjes wel doen, zich voor een of ander beroep ie bekwamen, er schuilt gevaar in de wijze waarop men zich thans voor vele professies gaat voorbereiden. De concurentiostrijd, die zich evenzeer in de geestelijke bedrijven laat gevoelen als in den handel in materieele dingen,

Sluiten