Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even wil 'k hier aanstippen de m. i. geheel verkeerde mening, reeds anderhalve eeuw geleden door ROUSSEAU zo krachtig verdedigd en die ook nu nog tal van aanhangers heeft, als zou 'n kind als 'n onbeschreven blad papier ter wereld komen, en als zou 't maar uitsluitend afhangen van de omstandigheden om hem heen en de invloeden die van buiten af op hem inwerken, dus vooral ook van opvoeding en onderwijs, hoe hij zich ontwikkelen zal. Natuurlik hebben opvoeding en onderwijs 'n enorme invloed op de ontwikkeling, als 'k meende van niet, legde 'k direkt 't bijltje er bij neer. Maar daar volgt nu nog niet uit, dat men in 'n kind nu maar brengen kan, wat men wil.

NlEUWENHUIS zegt in z'n brosjure: „De libertaire opvoeding" 't volgende:

„Opvoeding, maar wat is dat? Het Latijnsche woord educatio zegt het goed. Het is samengesteld uit twee woorden, te weten: e uit en ducere trekken. Het wil dus zeggen uittrekken, dus het inwendige uit den mensch trekken. In het Duitsch heeft men hetzelfde woord: Erziehung, samengesteld uit er en ziehen. Het is dus iets van binnen naar buiten trekken en niet omgekeerd iets van buiten naar binnen brengen.

Ook het woord ontwikkeling is goed gekozen. Het is gevormd uit de twee woorden ont en wikkelen, d.w. z. een ding wikkelen in iets en ontwikkelen is dus het loswikkelen, het wegnemen van hetgeen erom zit, zodat het voorwerp zich toont zoals 't is.

Wat het kind nodig heeft voor z'n opvoeding, is niets anders dan wat de plant vraagt voor z'n ontwikkeling, z'n groei: lucht, licht, voeding. De opvoeding bestaat dus niet uitwendig er iets in te brengen, maar integendeel om eruit te halen wat er in kiem inzit".

Zijn mening staat in deze dus tegenover die van ROUSSEAU. Zeer vreemd is 't dan ook hem vlak daarop met volle instemming de woorden van ROUSSEAU te zisn aanhalen:

Sluiten