Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORHUIS.

1. Prins Willem III, in hofcostuum (olieverf). Inz. Jhr. Van Sypesteijn, te 's Gravenhage.

Onafscheidelijk met de geschiedenis van de oude stad Naarden verbonden is de naam van dezen Oranjevorst, het „Kind van Staat", dat „alevel Stadhouder zon zijn'' en worden zou de ,,Redder van den Staat".

Dank zij Willems heldenmoed, die „der Franschen trots deed vallen en Holland s sleutel uit hun ijzeren vuisten wrong", werd den 13Jen September 1(573 Naarden heroverd op de Franschen en kon gezegd worden, dat van Naarden de victorie begon."

,.Mfen. v<jrzuime m®'' ,b'i een bezoek aan de Si. Vitus Kerk, stil te staan bij het marmeren reliet, in den zuider kruisbeuk aangebracht, hetwelk dr beeltenis vertoont van Prins Willem III, gehouden door twee engelen. Rondom staat het devies „Honi soit qui mal v pense". Een andere engel zweeft er boven met den vriiheidshoed en een slang (de laatste als svmbool der eeuwigheidi. Links staat een altaar, rechts het wapenschild van Naarden. Aan dén voet een twaalf-regelig vers, bezingend Prins Willem's heldenmoed.

2. Schilderij. Naerden verovert door syn Koninklijke Hoogheyt den H. Prince van Oranje, den 13 Sept. 1673.

3. Schilderij. Belegering en overgaen der Stadt Naerden en het uyttrecken der Franse den 12 Sept. 1673.

4. Schilderij. Belegeringe der Stadt Naerden.

5. Schilderij. De Belegeringe van Naerden.

6. Schilderij. Belagerung und Ubergabe der Stadt Naerden, sampt der Franzosen Ausszug 12 Sept. 1673.

7. Schilderij. Het overgaen van Naerden.

8. Schilderij. Belegeringe der Stadt Naerden, zijnde de eerste overwinninge, die Zijn Kon. Hoogheijt de Heer Prince van Oranjen heeft gedaen verovert op den 12 Sept. 1673.

Bij deze plaat staat dit vers:

OP DE BELEGERING VAN NAERDEN.

Kon Luidewijk, als een veroveraar van rijken,

in dertien dagen met de stadt Maestricht gaen strijken,

t versterkte Naerden, trots op Vrankrijks krijghsgewelt,

zwicht in drie dagen voor Oranje's Oorlogshelt;

dus krijght de Leeuw weer ruimte, om korter afte loopen door deught, t geen Vrankrijks list zoo dra met geit kon koopen.

L. B. v. W.

No. 2—8 zijn eigendom der Gem. Naarden.

Sluiten