Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heette en zeer gierig was. De vreemdeling sprak er van, hoe zich in de nabijheid der stad een schat in den grond moest bevinden en voegde er aan toe, dat hij het geheimmiddel bezat om begraven schatten te ontdekken. Behalve zijn hazelaar') had hij daarvoor ook noodig een zakje met dertig dukaten. De heer Slenderhenk voelt sterk de begeerte naar den schat en besloten wordt de proef te nemen. Op de plaats aangekomen vraagt Slenderhenk even het zakje dukaten om er een bezweringsformule in te leggen. Daarop stelt hij het den eigenaar weer ter hand, steekt den hazelaar in den grond en bindt er het uiteinde van een kluwen touw aan vast. Met het kluwen in de hand stijgt hij te paard en rijdt weg, zeggende, dat, als het kluwen afgerold is, zich een sterke beweging van den hazelaar zal vertoonen en het dan tijd wordt voor den heer S. en hen, die hem met spaden in de hand vergezellen, om te gaan graven. Behoeft het nog gezegd, dat professor nooit terugkeerde en de dukaten in het zakje even handig als haastig verruild waren voor duiten. En tusschen die duiten was een papiertje gestopt, met deze woorden er op:

Vergeefs schuurt men den Moor

En haalt de zotten door.

De Moor blijft zwart, de zot blijft dom;

Dat is hun privilegium.

1) Over den Hazelaar en zijn vermogen om in den grond verborgen zaken aan te wijzen kan men lezen in mijn Mozaïek, uitgave van P. Noordhofi" te Groningen, bladz. 207 en vlg.

COMENIUS-ZAAL.

1. Kroonlijst (eikenhout, gebeeldhouwd) van het koorhek, dateerend van 1531, der St. Vitus Kerk te Naarden; middenstuk ontbreekt. Inz. Kerkvoogdij.

2. Gewelfschilderingen (reproductie) der St. Vitus Kerk te Naarden. Inz. Kerkvoogdij.

De St. Vitus Kerk is een der oudste en eerbiedwaardigste monumenten uit het Gooi. Met den bouw werd een aanvang gemaakt in 1380, terwijl er 60 jaar aan gewerkt werd. In 1486 een prooi der vlammen geworden, is zij kort daarop herbouwd. De Naarder Basiliek heeft drie schepen en een kruisschip. Het houten gewelf van het middenschip is beschilderd met tafreelen uit Oud en Nieuw Testament, zeldzaam voorbeeld van typologie in beeld: tegenover een beeld of type uit het O. T. staat telkens als antitype of tegenbeeld een voorstelling uit het N. T.

De naam van den schilder is niet met zekerheid te noemen. Sommigen meenen dat Jacob Cornelisz van Oostsanen de maker is. De tijd der vervaardiging (1518) laat zich beter bepalen uit het kreupelrijm:

Als men MVC ende XVIII gescreven sach in Mey den XX dach doe wort dit gescreven hier Godt beschermt dese kerk voor eenigh dangier.

3. Oude Orgel der St. Vituskerk te Naarden (teekening van den heer Arentsen). Inz. Kerkvoogdij.

Sluiten