Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat hij zich later te Amsterdam gevestigd had, stierf hij aldaar 15 Nov. 167C Zijn lijk moet naar Naarden zijn overgebracht. In de vitrine van 't Comenius Museum is een foto te zien van zijn grafzerk. Hij geldt als de vader van het aanschouwingsonderwijs

28. Be geboorte van Jezus (steen). Inz. Dilman te Hilversum.

29. Knipprent van 't jaar 1786. Inz. Veen te Hilversum.

30. Ecce Homo (van zijde vervaardigd). Inz. Griffioen, Muiden.

31. Timotheus de Saijer (portret). Inz. Richter de Jong te Blaricum.

Geb. te Bl.iricum in 1603. Later aanvaardde hij aldaar het priesterlijk ambt. Weldra werd hij naar Laren en in 1642 naar Hilversum verplaatst. Men verhaalt dat deze priester vaak als boerenknecht verkleed zijn bediening uitoefende trots vervolging en plakkaten van de Staten van Holland en W. Friesland. Zijn grafschrift luidt:

„Heer Tymen, die Godt's saet gesaeyt heeft met ghenught „Soo 's nachts als daeghs op hoop van een gewenschte vrucht „Te maeyen t'svnen tijdt, onsach geen scherpen doren,

„Uit liefde tot Godts eer, bij hem alleen verkoren,

„Waerom hem 't hemelsch padt daerboven is bereyt „Nu rust de Sayer in den schoot der salicheyt."

32. St. Bavo (beeld in olieverf op hout), gevonden bij het afbreken van een oud gebouw te Naarden, ingemetseld in den schoorsteen. Inz. v. Aken te Naarden. Ook op de plafondschildering der St. Vitus Kerk vindt men dit beeld terug, een valk op de hand en ter zijde een zittende leeuw. Inz. v. Aken te Naarden.

33. Twee muurtegels met bijbelsche voorstellingen, gevonden te Muiden. Inz. v. Aken te Naarden.

34. Vier muurtegels met bijbelsche voorstellingen, gevonden te Naarden. Inz. v. Aken te Naarden.

35. Opstanding van Jezus, schilderij in olieverf door Otto de Boer 1853. Inz. De Groot v. d. Maath.

36. Gedenkbord afkomstig uit de Fransche Kerk te Naarden 1764.

37. Nieuwjaarswonsch van Benjamin v. Rooijen, lantaarnopsteker te Naarden 1820. Inz. B. de Gooijer.

38. Heiden en Weiden v. Gooiland door A. Perk. Inz. Perk te Hilversum.

39. Quitantie van Jac. de Bruijn, Schoolmeester en Voorzanger te Naarden 1779. Inz. Maas te Naarden. „Wegens een half jaar Stads Schoolmeester en Voorzanger de zomma van ƒ 70."

40. Bekentmakinge betreffende Paerdemarkt te Naerden. Inz. Maas te Naarden.

41. Het Gooiland, nieuwblad 30 Aug. 1851. Inz. Veen te Hilversum.

42. Reizende Nieuwsbode nieuwsblad van 23 Jan. 1859. Inz. Maas te Naarden.

Sluiten