Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lijst der ingezetenen, behoorende tot de Waalsche Kerk te Naarden, komt in 1651 dien naam voor. Ook bevat het kerkelijk archief een stuk, geteekend door een zekeren notaris Verhoef (1690).

56. Twee vrijgeleiden uit 1813, ten behoeve van Lammert Kos uit Huizen en diens schip Vrouwe Aaltje.

57. Stukje Lood van 't orgel der St. Vitus Kerk, waarin den 10Jcn Juli 1836 de bliksem sloeg, die in de prestantpijpen en conductors 32 gaten maakte als dit stukje lood te zien geeft. Inz. Kerkvoogdij te Naarden.

58. Veltslag van 1631. Inz. Nagtglas Versteeg te Bussum.

Merkwaardig stuk, waarbij aan Gerrit Cornelisz., grootvader van Jan Nagtglas het_ erfgooiersrecht wordt toegekend. Onder „Veltslag" verstaat men „Scharing ot Recht tot de Meent, hetwelk Burgemeesteren van Naarden schenen te kunnen verkoopen, blijkens deze acte. Vergelijk A. Perk „Gebruikrechten op de Heiden en Weiden in Gooiland" pae XXXV en XXXVI. H 6

58a. Een drgl. acte ten behoeve van Mr. Johan Wttenboogaert.

59. Spanen Doodkistje overblijfsels) gevonden in het koor der St. Vitus Kerk te Naarden. Inz. Kerkvoogdij te Naarden.

60. Luther (borstbeeldje in goud). Inz. Hagoort te Naarden.

61. Vijf kaarten en twee plaatjes van Gooiland en Naarden. Uit het Sted. Archief van Naarden.

62. Windwijzer, afkomstig van de R. C. Kerk te Blaricum.

63. Offerbus (1671) afkomstig van de R. C. Kerk te Blaricum.

64. Maccabeërkamp. Inz. Swaap, Muiderberg.

65. „ (10 Kislew 5535). Inz. Isr. Gem. te Naarden.

66. „ Inz. Spoor te Muiden.

Deze Lamp doet dienst op nsjn of het Inwijdingsfeest, hetwelk gevierd wordt op 25 Kislew en ingesteld is ter herinnering aan Judas Macabi, die op dien datum van 't jaar 3595 (Joodsche jaartelling), na overwinning op de Syriërs, den tempel van afgoden reinigt.

Bij de Portugeesche Israëlieten wordt door het hoofd des gezins, bij de Hoogduitsche Israëlieten door ieder manspersoon boven de 13 jaar de Chanoeka-tamp gebrand en wel zóó, dat den eersten avond één licht, den tweeden avond twee enz. worden ontstoken De bedoeling van het 9d= lampje laat zich voldoende verklaren uit deszelfs naam vav of bediende.

67. Paasch-schotel (koper) 200 jaar oud. Hierop liggen de flltfO of ongezuurde, platte, ronde Paaschbrooden op het Israëlitisch Paaschfeest. Inz. Swaap te Muiderberg.

68. Twee Siertorens ter versiering der wetsrollen. Inz. Israël. Gem. te Naarden.

69. Een Luchter of kandelaar (miJIO). Inz. Israël. Gem. te Hilversum.

Sluiten