Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het begrip, dat men bij menig beginnend verzamelaar ontmoet, als zou een Herdruk en een valsch zegel, hetzelfde zijn, is dus geheel verkeerd.

Nu zijn er verschillende oorzaken, waarom herdrukken verschenen zijn.

De regeeringen, geen der oude zegels meer voorradig hebbende, terwijl deze door het een of andere postmuseum werden aangevraagd, besloten, met de oude pinten, nog eens nieuwe zegels te drukken, teneinde aan de wenschen der bevriende regeering tegemoet te komen.

Een ander soort nieuwdrukken, de zoogenaamde „private• reprint is van geheel anderen oorsprong.

In 't een of andere land is een nieuwe serie postzegels in gebruik genomen, of sedert lang reeds in gebruik, maar men heeft nog een magazijn vol van de buiten koers gestelde exemplaren. Nu gaat die regeering heen en verkoopt deze restpartij met de platen, die tot het drukken daarvan gediend hebben, aan een speculant. Deze nu kan, als zijn voorraad, d. i. de restpartij, is uitverkocht, met de origineele platen zooveel drukken als hij zelf wil. Het gevolg hiervan is, dat met enkele soorten „private-reprints" de markt als overstroomd is.

Wij noemen slechts die van den Kerkelijken Staat, van Lübeck, Bergedorf, Elsas Lotharingen, enz.

Toen deze nieuw-drukkerij pas begon werd menig verzamelaar er de dupe van, en kocht hij Herdrukken voor veel geld, eerst later bespeurende, dat hij niet de origineele zegels in zijn bezit had. Later echter, toen de philatelie meer bestudeerd werd, vond men steeds kleine verschillen tusschen het origineele en het herdrukte zegel, en nu zijn er geen herdrukken meer, waarvan het niet bekend is, dat zij later gedrukt zijn. Oogenschijnlijk doet zich hier voor den beginnenden verzamelaar een groote moeielijkheid voor, nam. deze: hoe onderscheid ik den herdruk van een origineel zegel ?

Het antwoord hierop is gemakkelijker te geven, dan men verwachten zou. In de eerste plaats is het papier der twee uitgaven gewoonlijk zeer verschillend, daar het papier van den herdruk meest^ dunner en van lichtere tint is. Bjj de eerste uitgiften van Baden en Frankrijk, is het dikke

Sluiten