Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende, verzameling van werelden vormt, n»elke wij als de „Melkweg" nog nader zullen leeren kennen. Hoe fzijn nu deze werelden ontstaan? Ziedaar de vraag, welke wij in dit boekje zullen beantwoorden.

Ontstaan — waaruit? Uit niets kan niets ontstaan. De stof, waaruit de wereld ontstemd, moeten wij als sinds alle eeuwigheid voorhanden zijn aannemen; alleen stellen wij ons voor dat deze in den beginne in een volstrekt chaotischen toestand was, zonder de minste organisatie, zoodat geen enkel stofdeeltje den minsten samenhang had met zijn omgeving, doch zich onafhankelijk van al de andere bewoog in de leege ruimte, waarin geenerlei kracht werkte. Deze toestand is dan de laagste trap van de ontwikkeling der wereld, welken wij ons denken kunnen, en welke grenst aan de laatste phase van die andere helft van een wereldkringloop, die ten ondergang leidde. Een ontzaggelijke botsing van twee uitgeleefde werelden moet eenmaal alle organisatie in haar beider materie uiteengerukt hebben, zöö dat zelfs de atoom-groepen der scheikundigen in haar allerlaatste oer-atomen gesplitst werden. Het plotselinge oplichten van de nieuwe ster in het sterrebeeld Perseus, dat we in Februari 1901 waarnamen, gaf ons daar een voorbeeld van. Daar waren twee of meer hemellichamen met een snelheid van ongeveer 1000 K. M. in de seconde op elkaar gestooten en daarop ging van het middelpunt der botsing een lichtende nevelstof uit, die zich met de snelheid des lichts spiraalvormig in de ruimte verbreidde. Alleen de geheimzinnige werkingen, welke wij van het radium zien uitgaan, geven een verklaring voor dat verschijnsel in de verre hemelruimte, waar zich in den loop van v. inige maanden een gebied, minstens 150 maal zoo groot als ons zonnestelsel, weer opvulde met stof in zijn allerfijnste verdeeling. Van het radium gaan eveneens allerfijnste stofdeeltjes uit met de snelheid des lichts, de zoogenaamde electronen, die zonder samenhang met elkaar in de ruimte wegzwermen, en die, ware het radium slechts in voldoende hoeveelheid voorhanden, eveneens een

Sluiten