Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgedoken lichtpunt zich een lichtende nevel verspreiden, doch slechts bij de eerstgenoemde kon men de ontzaggelijke snelheid vaststellen, waarmede deze uitspreiding plaats had. Deze snelheid gaf aanleiding tot het vermoeden dat de weggeslingerde stof radium, of liever de uitstraling daarvan moest zijn. Ik kan niet laten hierbij een gedachte te herhalen, welke ik reeds elders uitgesproken heb. Zooals men weet, behoort het radium tot de zwaarste stoffen, die wij kennen. Daarom en ook om nog andere redenen is het zeer waarschijnlijk dat de aarde en de andere hemellichamen groote hoeveelheden van deze wondervolle stof in hun binnenste verbergen. Wellicht vormt het zich eerst daar, onder den ontzaggelijken druk, welke daar heerscht, en in den loop van millioenen jaren. Wanneer nu twee wereldlichamen op elkaar stooten en elkaar wederkeerig vernietigen, dan is het als wanneer in de lente een dicht met zaadkorrels opgevulde zaadhuls springt, die den langen winter overduurde en nu de kiemen rondom zich heen strooit, waaruit nieuw leven opbloeien gaat.

Zulke nevelbeelden, gelijk ze zich uitbreidden om die nieuwe sterren, zijn er in grooten getale aan den hemel, zij lijken ons onveranderlijk toe. Doch men moet daarbij wèl bedenken, dat onmetelijke groote afstanden ons van hen scheiden, zoodat bewegingen, die plaatsvinden met de ontzaggelijke lichtsnelheid van 300000 kilometer in de seconde, gelijk het geval is bij den nevel om de nieuwe ster in Perseus, voor ons toch nog zoo klein schijnen, dat zelfs op de reeds vergroote photogrammen de weg, welke het licht in maanden aflegt, maar enkele millimeters groot is.

Al wervelt dus in die permanente nevels de materie nog altoos dooreen met zeer groote snelheden van honderden kilometers in de seconde,jtoch zullen we in de korte oogenblikken, die noodig zijn om de gedaante van deze nevels vast te leggen op de gevoelige plaat, daarvan niets kunnen bemerken. Doch hun gedaante allèèn reeds bewijst in zeer vele gevallen, dat zij hun bestaan en hun vorm

Sluiten