Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derhalve althans een kort overzicht wijden aan de organisatie dezer atomen-wereld, gelijk deze zich voordoet aan het moderne onderzoek.

Het is gebleken dat de lichamen, welke de scheikundige en de natuurkundige atomen of zelfs maar moleculen noemt, reeds zeer gecompliceerde wereldsystemen zijn moeten. Weliswaar had men vroeger de scheikundige atomen voor iets ondeelbaars aangezien, gelijk dan ook de naam aanduidt. Voor onze toenmalige experimenteele middelen zijn de chemische atomen dan ook werkelijk niet verder te verdeelen. Doch hun gewichtsverhouding, welke men zeer nauwkeurig kon vaststellen, verried duidelijk een systematischen opbouw der atomen van de verschillende elementen. Deze atoomgewichten klimmen namelijk trapsgewijze met heele getallen op, zoodat men reeds hieruit kon vermoeden dat de atomen zich zoodanig uit een oeratoom opbouwen, dat zich steeds een bepaald aantal van deze laatste tesamenvoegde om een atoom van een bepaald element te vormen. Men had zich bijv. kunnen denken (hoewel de zaak stellig niet zóó eenvoudig is) dat het atoom van het helium precies uit vier atomen waterstof bestond, wijl de eerste juist viermaal zoo zwaar is als de laatste of dat een zwavelatoom uit twee zuurstofatomen bestaat, die voor ons nog onscheidbaar samenhangen, want zwavel is even nauwkeurig tweemaal zoo zwaar als zuurstof. Dergelijke verhoudingon bestaan ook onder de atoomgewichten van alle andere chemische elementen en het blijkt dat van deze atoomgewichten al hun chemische en physische eigenschappen afhangen. Alleen dit atoomgewicht en de groepeering der atomen beslist over de eigenschappen der stof. Een dubbel zoo zwaar atoom is ook dubbel zoo traag in zijn scheikundige werkingen, wanneer de groepeering dezelfde is. Kortom, het wordt steeds waarschijnlijker, dat we alle schei- en natuurkundige verschijnselen, aldus ten slotte de geheele wereld in onze naaste omgeving, eenmaal zullen kunnen verklaren, allèèn door het

Sluiten