Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal natuurlijk het eerst geschieden aan zijn oppervlakte, omdat die in onmiddelijke aanraking komt met de koudere ruimte en op een gegeven oogenblik treedt hier nu het verschijnsel in dat een deel van de nog steeds gasvormige massa vloeibaar wordt.

Dit geschiedt in beginsel juist op dezelfde wijze als waarop in de hoogere lagen van onze atmosfeer de waterdamp zich verdicht tot wolken en tot regendroppels. De uit de diepere, warmere lagen der lucht omhoogstijgende waterdamp komt ook hier de koude wereldruimte zóó na dat ze zich verdichten moet tot vloeibaar water. Eigenlijk bestaan de wolken reeds uit vloeibaar water, dat in uiterst fijn verdeelden toestand neer begint te vallen. Doch in vele gevallen bereiken de dropjes nooit de aardoppervlakte, want bij het neervallen komen zij spoedig weer in warmere luchtlagen, waar zij telkens weer tot damp opgelost worden. Regenen doet het dus eigenlijk uit iedere wolk, alleen komen de regendroppels niet altoos tot bij ons beneden. Had de aarde nog geen vast omhulsel, waarop het water neerslaan en zich verzamelen kan, dan zou toch een gestadige kringloop van het water plaats vinden. Er zouden zich op een bepaalden afstand van het middelpunt van het aardlichaam onder de werking der binnendringende koude van de wereldruimte wolken beginnen te vormen, die den zich vaag in het wereldruim verliezenden gasbol naar buiten uit voor het oog toch duidelijk begrenzen zouden. Uit dit wolkenkleed zou het bestendig regenen, doch op een bepaalde diepte zouden de regen druppels altoos een temperatuur vinden, waarbij zij zich weer in damp moeten oplossen. De daardoor weer warmer en aldus lichter geworden damp stijgt nu weer omhoog tot aan de grens, waarzij zich opnieuw tot wolken en druppels moet verdichten — wat het begin is van een nieuwen kringloop. Er vindt dus tusschen bepaalde grenzen een voortdurend dalen en weer omhoogstijgen van het water in die beide aggregatie-toestanden plaats. Hoewel dus de wolkenoppervlakte van het hemellichaam, dat wij ons denken, zich voortdurend

Sluiten