Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou zijn. De laag, waarin zich deze zonnewolken bevinden, is de z. g. photosfeer, van welke het sterkste licht uitstraalt. De analyse van dit licht wijst uit, dat het voornamelijk van metaaldampen uitstraalt; doch ook nog een heele reeks andere ons bekende elementen bevinden zich daar in gasvormigen toestand. Het spectroscoop leert ons verder, dat die gassen boven een laag gloeiend-vloeibare massa s liggen, juist gelijk wij hier boven op zuiver natuurkundige gronden uiteenzetten. Boven die photosfeer bevindt zich de chromosfeer, dus genoemd naar haar mooie rozenkleur. Zij bestaat grootendeels uit waterstof en helium, de ' beide lichtste der ons bekende elementen. Hierdoor wordt dus bevestigd, dat de gasbol, die de zon vormt, zich nog uitstrekt tot boven zijn lichtend vlak. Boven die chromosfeer nemen we nu nog bij gelegenheid van zonsverduisteringen de z. g. n. corona waar, die zich gelijk onze afbeelding (op pag. i) toont, in min of meer straalvormige gedaante in de ruimte verliest. De zon is dus, juist gelijk we vroeger reeds uiteenzetten, zeker geen kogelvormig, begrensd lichaam, doch een verzameling van gassen, bij welke slechts op een zeer bepaalden afstand van het middelpunt dat verdichtingsproces plaats vindt, welker lichtende producten midden in den gasbol slechts schijnbaar een begrenzing van hetzonnelichaam vormen.

Ons hemellichaam is dus nu een zon geworden. Doch niet slechts èèn zon zal er ontstaan uit den oorspronkelijken nevelbol. We zagen immers hoe in dien bol van zelf een groote menigte knoopen ontstond, van welke ieder de kiem werd voor een nieuwe zon. Onze ver uitgerekte nevelgedaante verandert in een sterrengroep, gelijk er zich vele honderden aan den hemel bevinden, en waarvan de enkele sterren in den spectroscoop werkelijk zonnen blijken te zijn, d. w. z. hemellichamen, die onder een atmosfeer van gloeiende gassen reeds vloeibare verdichtingen bezitten. Hiernevens is zulk een sterrengroep afgebeeld, n.1. die in den Centaur. Ze behoort tot de fraaisten

Sluiten