Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkt haar als wervelende bewegingen en wanneer zij door de aswenteling der zon nabij haar rand waargenomen worden, ziet men ook duidelijk dat zij holten zijn in het luchtomhulsel. Verder is door rechtstreeksche waarneming aangetoond geworden dat van de zonnevlekken slechts ongeveer de helft der warmte uitstraalt van die van het overige zonneoppervlak. De overeenkomst dezer verhoudingen met die op de aarde gaat zóóver, dat deze zonne-cyelonen ongetwijfeld ook gepaard gaan met electrische verschijnselen, zóó geweldig, dat wij ons die niet voor kunnen stellen. Deze electrische ontladingen deelen zich zelfs op zeer goed merkbare wijze over de 150 millioen kilometer, welke ons van de zon scheiden, mede aan de aarde, door in dier electro-magnetische toestanden geweldige schommelingen te veroorzaken. Wanneer de stormen op de zon toenemen worden alle magneetnaalden rondom de heele aarde bijzonder onrustig, aardstroomen ijlen onder de oppervlakte door en dringen in de met de aarde verbonden telegraafleidingen. De zon grijpt dan door de ledige hemelruimte heen in onze toestellen in en brengt ons door middel van deze draadlooze telegraphie op allergeweldigsten schaal berichten over den ontzaggelijken strijd der elementen in haar nog zoo buitengewoon jeugdig lichaam. Tegelijkertijd lichten in de hoogste lagen van onze atmosfeer de geheimzinnige noorderlichten o]), die van pool tot pool hun roode stralenbundels laten schieten 0111 de electrische stoornis weer te verevenen. Deze noorderlichten vertoonen veel overeenkomst met de gloei-ontladingen in de z.g. Geisslersche of kathodenbuizen. Zulke gloeiontladingen vinden slechts in zeer sterk verdunde gassen plaats, waar bliksemverschijnselen niet meer mogelijk zijn. Ook in de buitengewoon ijle zonne-atmosfeer waar die geweldige revoluties plaatsgrijpen, die men in de buitengewoon hel stralende omgeving begrijpelijker wijze niet zonder meer als zoodanig kan herkennen. Maar vaak ziet men over den zonnerand machtige roode vlammentongen uitslaan, de zooge-

Sluiten