Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, gelijk we reeds vermeldden, door den gloed van de gasvormige kern weer opgelost. Zoodoende zal er van zelf een schifting plaats hebben tusschen de verschillende stoffen en daardoor zal de vloeibare laag kunnen blijven bestaan. Ons wereldlichaam heeft nu dus een blijvende gloeiend-vloeibare oppervlakte gekregen. Wij weten dat onze aarde zich eenmaal in dit stadium bevond, want waar wij ook voldoende diep in haar korst binnen kunnen dringen, daar vinden wij kristallijn oergesteente, graniet-en oer-gneis, die ook de kern vormen van de meeste groote gebergten. Dit oer-gesteente heeft op alle wezenlijke punten dezelfde samenstelling als de lava, welke door de vulkanen uit de diepten der aarde te voorschijn komen; de heele aardoppervlakte moet dus eenmaal uit vloeibare lava bestaan hebben. En evenals toen, moet ook heden nog het zich daaronder bevindende inwendige der aarde gasvormig zijn, want aan de desbetreffende verhoudingen kon door de nu verder gaande afkoeling niets veranderd worden. Daarenboven weten wij dat het binnenste der aarde wezenlijk zwaarder moet zijn, dan de massa's aan de oppervlakte in doorsnede zijn. Het soortelijk gewicht van de geheele massa van den aardbol is ongeveer gelijk aan dat van ijzer; de gesteenten van de aardkorst echter zijn heel wat lichter dan ijzer. Tegelijk constateeren wij, dat de temperatuur der aardlagen met iedere 30 meter, die men dieper komt, ook ongeveer een graad toeneemt. Dan moet er op niet eens zoo heel groote diepten een hitte heerschen, waarbij geen enkele ons bekende stof anders dan in gasvormigen toestand meer bestaan kan. Van deze feiten uitgaande, komen we dus ook weer tot dezelfde slotsom als waartoe we kwamen door onze gedachten over het vormen van hemellichamen.

De toenemende afkoeling doet nu op de gloeiendvloeibare huid van onzen gasbol vaste slakken ontstaan, gelijk die ook ontstaan op lavastroomen. Deze slakken zijn als kristallisatie-producten in de meeste gevallen lichter dan de vloeistoffen, waarop ze verstijfden, zij

Sluiten