Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drijven erop als ijs op water. Er zijn ook wel vele stoffen, die in vasten toestand zwaarder zijn dan in vloeibaren. Zij zullen dan zinken en juist zooals wij het opmerkten bij de wisselwerking tusschen de vloeibare huid en de inwendige gaskern, zullen zij in de heetere lagen beneden zich weer oplossen. Zoo moet dus noodwendig de laag vloestof zwaarder blijven dan het zich over haar vormende vaste omhulsel. De drijvende slakken worden talrijker en worden dooide stroomingen tegen elkaar aan gedreven. Zij verliezen door de wrijving haar scherpe kanten, schikken zich naast elkaar, smelten aan elkaar vast en vormen zoo langzamerhand vaste schollen, die de uitgebreidheid hebben van vastelanden. Een hemellichaam heeft dus in dat stadium donkerder en meer helder lichtende plekken en daar het om zijn as draait, moet het deze verschillende plekken afwisselend naar bepaalde richtingen van den hemel wenden. Vanaf een zoo grooten afstand gezien, dat het hemellichaam niets meer lijkt dan een ster zonder doorsnee, zal het dus zijn licht afwisselen met bepaalde tusschenruimten, die over 't algemeen genomen steeds gelijk blijven of hoogstens in zooverre onderworpen zijn aan langzame wijzigingen als de donkere schollen op de " gloeiend-vloeibare oppervlakte nog geen zeer vaste plaats hebben, doch nog langzaam voortgedreven worden door de stroomingen. Wij komen zoo tot een bijzondere kategorie van veranderlijke sterren, die in 't algemeen wel overeenkomen met het Mira-type, doch welker licht regelmatiger en met korter tusschenpoozen af of toeneemt en bij verscheidene dezer hemellichamen vertoont het ook secundaire minima waaruit zich misschien afleiden laat, dat ovor de wentelende ster verscheidene uitgestrekte slakkenvelden verdeeld zijn. Hiermee hebben wij wederom een tegenwoordig aan den hemel waarneembaren verschijningsvorm herkend als een schakel in de groote keten van het wereldontstaan.

Terwijl zich over de oppervlakte van een hemellichaam meer en meer een korst vormt, vermindert

Sluiten