Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze trawant van onze aarde moet een overeenkomstig ontwikkelingsstadium doorgemaakt hebben en daar op de maan het water en de werking van het verweren waarschijnlijk nooit een rol van beteekenis gespeeld hebben bij de uitbeelding van haar oppervlakte, heeft deze, over het geheel genomen, den vorm kunnen bewaren, welken zij aannam na haar verstijving, terwijl het aanschijn der aarde sinds dien een geheel ander karakter moet hebben gekregen onder de werking van heel veel verschillende invloeden, waarover we nog zullen moeten spreken.

Gelijk bekend is, is de maanoppervlakte geheel met „kraters" bedekt. Men schat hun aantal wel op iooooo. Het vulkanisme moet dus op onzen wachter onvergelijkelijk veel machtiger invloed gehad hebben dan we althans nu aan onze aarde kunnen waarnemen, want de uitgestrektheid van iederen maan-krater op zichzelf is ook heel veel grooter dan die van onze grootste vulkanen. Ze bezitten meerendeels echter nog bijzondere eigenschappen, die het op zijn zachts gezegd onwaarschijnlijk maken, dat ze echte vulkanen zouden zijn. Wanneer wij ons weer voor den geest halen hoe naar onze opvatting de hemellichamen ontstaan zijn uit op elkaar stortende stofmassa's, die zich ringvormig gerangschikt hadden, dan kunnen de ringgebergten op de maan wel ontstaan zijn door het neervallen der kleinere manen van den oorspronkelijken ring. Zij braken daarbij de vaste korst dooien verdwenen in het gloeiend-vloeibare binnenste, waarin zij zelf ook weer gloeiend-vloeibaar werden. De zoo gevormde opening werd daardoor vanzelf een soort van vulkaan en verwekte in haar omgeving andere vulkanische verschijnselen, die misschien heden nog niet geheel uitgebluscht zijn op onzen wachter.

Dat de aarde op haar oppervlakte niet meer de sporen bewaard heeft van het eenmaal plaats gehad hebbende neerstorten van de aparte massa's van den ring, is hieruit te verklaren, dat zij heel wat langer tijd behoefde om zich een vast pantser te vormen. In dien tusschentijd waren alle groote massa's uit

Sluiten