Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijn geweldigen krater staat de lava aldoor in gloeiend-\loeibaren toestand en wordt in reuzenfonteinen uit het binnenste der aarde omhoog gespoten Juist hetzelfde heeft plaats in den krater van den 3000 M. lager liegenden Kilauea, die aan den voet van den Mauna Loa ligt en voor een parasiet-krater van den eersten gehouden zou kunnen worden. Toch nebben de uitbarstingen der beide vulkanen niets met elkaar gemeen. Hun beider lavameeren kunnen onmogelijk in een en hetzelfde reservoir of zelfs in net gloeiend-vloeibare inwendige der aarde uitmonden omdat het verschil in niveau dan niet te verklaren zou zijn op grond van de hydraulische wetten. Het is niet mogelijk dat in communiceerende vaten — en als zoodanig zou men dan de beide kratermonden moeten beschouwen - een vloeistof op een verschillend niveau staat Misschien echter staat een der beide vulkanen toch noch in rechtstreeksche verbinding met net magma, de andere moet dan echter uitmonden in een afzonderlijk onderaardsch lava-bekken.

Geologische onderzoekingen hebben aangetoond dat na een betrekkelijke rust de vulkanische werkzaamheid der aarde plotseling in het midden der tertiaire periode in werkelijk schrikwekkende mate toegenomen is. In dien tijd rukt zich de aardschol van het Zuidzee-bekken los en deed de vulkanen dei Andes tot uitbarsting komen, welke in dien tijd veel talrijker en veel grooter waren dan nu. Doch in hun tegenwoordige werkzaamheid zien wij nog immer de naweeën van dat wilde tijdperk van de ontwikkeling der aarde, waarin ook de Alpen ontstaan zijn en de aarde in hoofdtrekken haar tegenwoordige gedaante kreeg.

De oorzaak van deze zich over de geheele aardoppervlakte uitstrekkende geweldige veranderingen kan slechts gezocht worden in een sterke verplaatsing van het evenwicht van den aardbol, waardoor de oude, ondertusschen min of meer vast aan elkaar gekleefde, of beter gezegd aan elkaar gesoldeerde schollen, weer gedeeltelijk uit elkaar gerukt en op

Sluiten