Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch niets van de letters ziet. Dit amendement wordt met algemeene stemmen aangenomen

56e Gewone Vergadering op 9 Mei 1879.

Stelling: „Er behoort grooten moed toe om aan den drank te geraken".

22e Buitengewone Vergadering op 1*3 October 1879.

Abactis deelt mede dat hij , bij Gebr. Koster te Amsterdam schrijfbehoeften besteld hebbende, een sierlijke oleographie, voorstellende „eene italiaansehe vrouw als geschenk heeft ontvangen en stelt voor deze vrouw tot „Simplex-maagd" uit te roepen. De Heer Dekhuyzen stelt voor haar onder den hamer te brengen, hetgeen unaniem wordt aangenomen

5e Diesviering op 20 October 1879.

Te half acht uren brak men op en begaf zich naar

de schouwburg van Prot & Zonen. Een wonderschoon treurspel werd daar vertoond: „Levend begraven of de Erfgenamen van Brompton-Hall' ....

62e Gewone Vergadering op 27 Februari 1880.

Alvorens nu de vergadering te sluiten neemt Prae-

ses nog het woord om mede te deelen, dat er bij de overdracht van het archief daarin een scheerpenning is gevonden. Daar zulk een voorwerp eigenlijk niet in het archief thuis behoort, besluit Praeses het onder den hamer te brengen

Sluiten