Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter wille van de geschiedenis, die het Gedenkboek in zich opgenomen wenscht te zien, mag ik op een 3-tal momenten wijzen.

In het najaar van 1882 vierden wij zoo gezellig feest ter eere van Ekama, „dien wakkren Noordpoolman" ').

In October 1884 werd in Amsterdam het 10-jarig bestaan zoo lollig herdacht: nu wijlen Mr. H. A. Hooft (oneerbiediglijk „Kop" genaamd) deed bij die gelegenheid, als altijd, de vonken van zijn geestig vernuft temidden der gezelligheid schitteren.

In Juli 1880 was Herman Coster Simplicis h. t. praeses. Ik mocht hem aan mijn promotiedisch zien. Wat Coster toen heeft gesproken met den gloed, die hem eigen was, staat mij nog goed voor den geest: ik hoop, dat mijne heugenis dat beeld niet zal loslaten.

Vivat, crescat, floreat Simplex!

C. P. Zaaijer.

Botterdam, Augustus 1904.

Zie het desbetreffende Ekamalied op hl. 68. Noot der Red.

Sluiten