Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMPLEX YERI SIGILLUM.">

Het is allengs zóózeer gewoonte geworden, ons gezelschap bij afkorting enkel niet het eerste woord van zijn naam aan te duiden, dat de beide laatste wel eens in het vergeetboek dreigen te geraken. Zoo is liet mij althans een tijd lang gegaan, en eerst later ben ik er meer toe gekomen, onze zinspreuk in haar geheel te zien en mij rekenschap te geven van hare juistheid op ieder gebied.

Niet het minst op het gebied van taal en stijl. Hoeveel schoonklinkende woorden en bloemrijke zinnen krijgen wij niet dagelijks te hooren en te lezen, waarvan bij eenige ontleding zoo weinig werkelijke inhoud overblijft. De waarheid ook in de uitdrukking onzer denkbeelden, behoeft geen kleurig gewaad: zij kan zich gerust met sobere inkleeding behelpen.

Er wordt verteld van een oud-lid van den Hoogen Raad, befaamd 0111 de keurige kortheid van de door

') De Red. zag zich genoodzaakt dit Simplex Veri Sigillum als een lest best op te nemen.

Sluiten