Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TJederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars.

Als Rechtspersoon erkend bij Kon. Besluit vin 27 Juli 190S, No. 67.

Bestuur:

C. Wafelbakker, Voorzitter, Linnaeusstraat 0, Amsterdam.

H. de Wijs Sr. Vioe Voorz., Nassau Odijckstraat 61, 's Gravenhage.

Mr. E. Bonn, le Secretaris, Rouaauschekade G 15'J, Middelburg.

A. E. Sitsen, 2e Secretaris, Koelof Hartstraat 176, Amsterdam

H. J. Spitzen, Penningmeester, Ginneken

A. G. Rinders, Commissaris, Z.O. Buitensingel 286, 's Gravenhage.

W. van Eeden, Commissaris, Piet Heinstraat 100, 's Gravenhage.

Leden:

de Nederl. Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam.

de Postzegelvereniging „Breda'' te Breda.

de Haagsehe Philatelisten Vereeniging te 's Gravenhage.

de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Aiusterd.

Voordeelen van hel lidmaafschap van den Bond:

I Keurings afdeeling.

II Rechtskundige afdeeling.

Bij alle mogelijke geschillen met andere verzamelaars of handelaars kunnen leden der aangesloten vereeniging' liet advies van deze afdeeling inwinnen. Bovendien zal de afdeeling desgevvenscht hare bemiddeling verleenen tot het bijleggen van geschillen alsmede uitspraak doen op verzoek van beidepartijeii. Alle rechtskundige bijstand wordt geheel kosteloos verleend.

III Inlichtingen afdeeling.

De leden der aangesloten vereenigingen kunnen zich tot deze afdeeling wenden om alle mogelijke inlichtingen te verkrijgen. Deze inlichtingen worden geheel kosteloos verstrekt en betreffen zoowel degelijke als ondegelijke ruil- en koopadressen in binnen- en buitenland.

Bovendien worden alle vervalschingen zooveel mogelijk met vermelding van naam en adres der vervaardigers en verspreiders in de officieele organen der aangesloten vereenigingen gepubliceerd Het lidmaatschap der hiervorengenoemde ledenvereenigingen geeft tevens het lidmaatschap van den Bond. Alle Vereenigingen, die lid wenschen te worden, moeten zichbij den len secretaris opgeven. Als jaarlijksche bijdrage wordt door iedere vereeniging 20 cent voor elk harer leden betaald. Bovendien kan men als belangstellende toetreden, tegen een jaarlijksche bijdrage van minstens f 0,50 . Men heeft dan vrijen toegang tot alle congressen en tentoonstellingen door den bond te houden. Alle eventueel desgewensehte inlichtingen worden gaarne dooralle bestuursleden verschaft, terwijl de le Secretaris aan ieder desverlangd een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zal toezenden tegen ontvangst van een bedrag van 25 cent.

.

Sluiten