Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grootste en uieestbekende lirma voorden Verkoop van postzegels van den TRANSVAAL en ORAXJE-RiyiER-KOLOXIE is X. VAAR & Co., Auisterdam-Xew-York, Directeur LEON DE KAAI, lid 964 Ned. Vereeniging v. Postzegelverzamelaars — Hollandia, Haag Ph. V. enz.

Wanneer L' werkelijk een vertrouwbaar en goedkoop pliilatelistisch tijdschrift wenscht, vraag dan

De Nederlandsche Philatelist 3000 Exemplaren maandelijks.

Maandelijksch Supplement „De geschiedenis van de Postzegels van Oranje-Vrijstaat". - JaarUjkseh abonnement f «.60 franc».

Billijke advertentieprijzen. - Proefnummer gratis bij

X. YAAR & Co., Arasterdam.

The largest and best kuown 1'irm for the sale oi' stamps ot' TRAXSYAAL nnd ORAXGE FREE,STATE is X. YAAR & Co.. Amsterdani-Xew-York, Manager: I.ÉON DE RAA\. member ol the Birmingham-, Manchester- and Junior Societies, etc.

If vou desire a really reliable and eheap philatelic Jonrnal, try

De Nederlandsche Philatelist 3000 cópies monthly.

VVith seperate monthly supplement „The History oi the Postage «Stamps of the Orange Kree state." - Subscription 1/— per annum free. Moderate iiriees for advertiseiuents. Specimen copy free from

X. YAAR & Co., Amsterdam.

I.a Maison X. YAAR & Co., Anisterdain-Xcw-York, directeur (.KON DE RAAY, membre de la Société Franyaise de Timbrologic etc., est connu pour la ineillieur et plus renommé adresse pour la veute des timbres poste du TRAXSYAAL et d'ORAXGE.

Quand vous desiré un journal du conilanee et & bas pnx essay er

De'Nederlandsche Philatelist IgF&SZt

Avec supplement seperate „L'Histoire des timbres-poste d Orange Abonnement frs. 1,25 par année, franco - Prix d'annonces tres moderé. Demandez no specimen de X. 1 AAR & Co., Amsterdam.

Die griisste und bestbekannteste Firma fiir den Verkam' deiMarken von TRAXSVAAL und des ORAXGE-FREISTAATES ïsi X. YAAR & Co., Ainsterdam-Xcw-York Dir.: LEON DE RAA\,Mitgl. d. Intern. Postwertzeiehen-Hiindler-Vereins. - Wenn Sie eine wirklich gute und billige philatelistische Zeitschrift wünschen, so verlangen .Sie

De Nederlandsche Philatelist 3000 Exempl. inonatlich.

mit seinem monatlichen Beiblatt: Die Geschictite der Postmaiiven des Orange-Freistaates. — Jlihrlicher Abonncmentspreis M. 1.— franko. — Massice Insertionspreise. — Probenummer gratis von

X. YAAR & Co., Amsterdam.

Sluiten