Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de drijfveer van zijn handelingen te Vereeniging en Pretoria is geweest. Dit is een uitlegging, waarop hij recht heeft als een der schitterendste vertegenwoordigers van het geslacht der Botha's, dat zich in dezen oorlog een onsterfelijken naam van dapperheid en vaderlandsliefde heeft verworven.

Christiaan Kcdolf de Wet werd geboren den 7den October 1854 op de plaats Leeuwkop in het district Smithfield, O. Y. S. Toen hij ongeveer zeven jaar oud was, vertrok hij met zijn vader naar de plaats Nieuwjaarsfontein, nabij de Wetsdorp, in het district Bloemfontein, waar hij den 23sten Januari 1873 huwde met Cornelia Margaretha Kruger, van Middelpoort, district Bloemfontein, een vrouw, die ook tijdens den oorlog door haat fiere en vastberaden houding tegenover den vijand, die haar door mishandeling poogde te bewegen om haar man tot overgave te overreden, zich de waardige gade van een held en patriot als Christiaan de Wet heeft betoond. En van eenzelfde klassieke grootheid gaf zij blijk, toen zij haar zwager Piet te Johannesburg hooghartig en verontwaardigd weigerde te woord te staan bij zijn poging om haar tot verraad aan haar land en naam te bewegen.

Uit dit huwelijk zijn gesproten zestien kinderen, acht dochters en acht zoons, waarvan nog zeven zoons en drie dochters in leven zijn.

In 1879 trok de Wet naar het district Heilbron, waar hij woonde tot Augustus 1880, toen hij naar Heidelberg in Transvaal ging en als veldkornet deelnam aan den eersten vrijheidsoorlog. Hij streed in 1881 bij Majoeba mede in het vermaarde gevecht van een handvol Boeren om dien berg, waar de Engelschen een nederlaag leden, die zij zelfs in dezen geheelen oorlog niet hebben kunnen uitwisschen. Na den oorlog vestigde de Wet zich in 1882 in het district Lijdenburg, dat hem in 1885 naar den Volksraad afvaardigde. Maar eenigen tijd later keerde hij naar den Vrijstaat terug; hij kocht van zijn vader de plaats Nieuwjaarsfontein, waar hij zich vestigde

Sluiten