Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

time, there can be no doubt thathiswas the mind that planned and carried out the capture of the English column. It was the earliest of a long list of similar achievements on the part of a man who has taken more British prisonei s on the battle-fleld than any general who has ever fought an English enemy since the surrender of the British at Yorktown, Virginia."

Deze kwestie is in zooverre van belang, dat zijn houding bij Nicholsons Nek vermoedelijk voor de Vrijstaatsche regeering de aanleiding is geweest om de Wet einde November naar de Westergrens van den O. V. S. te roepen, waar de zaken niet naar wensch gingen (Belmont, Graspan). Hier werd de Wet bevorderd tot vechtgeneraal, en van nu af kreeg hij gelegenheid de groote militaire gaven, die hem waren aangeboren, tot ontwikkeling te brengen en was voor hem de weg gebaand tot het opperbevelhebberschap over de Vrijstaatsche strijdmachten, in welke hoedanigheid hij zijn wereldfaam heeft gevestigd. Er is echter over de Wet als strateeg door meer bevoegden voldoende geschreven, om dit onderwerp hier verder te kunnen laten rusten.

Als kind wordt de Wet ons geschetst als een slimme, stijfhoofdige knaap, wiens dorst naar kennis verre van onleschbaar was. Reeds toen ontwikkelde hij een zekeren aanleg voor zaken-doen, en een zijner grootste genoegens was zijn vader naar de markt of andere „bezigheidsplekken" te vergezellen. Deze drie kenmerken zijn hem bijgebleven; zijn slimheid — in den goeden zin des woords genomen — is wereldvermaard geworden en heeft schier evenveel uitingen van bewondering in dicht en ondicht van zijn vrienden in alle werelddeelen uitgelokt als verwenschingen van zijn vijanden, met name van de ongelukkige Britsche aanvoerders, voor wie de hopelooze taak was weggelegd hem te vangen. Niettemin is het ook hier geweest: „Fama crescit eundo", en zoo zijn er ten slotte staaltjes van de Wet's slimheid verteld, welke hij zelf met een glimlach naar het gebied der mythen heeft verwezen.

De stijfhoofdigheid zijner jeugd is ongetwijfeld de moeder

Sluiten